تمرين آخر سبك بود

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

پرسپوليس آخرين تمرين خود در اردوي اوكراين را صبح ديروز از ساعت 54:۱۱ دقيقــه به وقت تهــران برگزار كرد. اين تمرين از ساعت 54:۱۱ دقيقه به وقت تهران در كمــپ دينامو كيف انجام شــد. در اين تمريــن كه حدود 75 دقيقه به طول انجاميد، كار با توپ مثل پاســكاري و شوتزني، حفظ توپ، ضربات ايستگاهي و ضربات پنالتي در دستور كار سرخپوشان قرار داشت. اين تمرين ساعت 3۱ به وقت تهران پايان يافت و سرمربي تيم، براي بعدازظهر به سرخپوشان استراحت داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.