برنامه پايه ها

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

هفته دوم ليگهاي چهارگانه فوتبال پايه تهران از ديروز پيگيري شــد كه در نخستين گام، تيــم جوانان پرســپوليس ديروز پديده عرش را با يك گل شكســت داد. دوشنبه 6۲ تير نيز تيم نونهاالن پرسپوليس ميهمان آريا اسالمشــهر خواهد بود. تيم اميد پرسپوليس نيز سهشــنبه 7۲ تير ميهمان داماش پارسه خواهــد بود و نهايتا چهارشــنبه 8۲ تير تيم نوجوانان پرسپوليس ميزبان نفت تهران است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.