محمدرضامشحون:هنوزگزارشجامجهانيجوانانبهدستمانرسيده!

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مديــر تيمهــاي ملي بســكتبال ميگويــد كادر فني تيم ملــي هنوز گزارش مسابقات جام جهاني جوانان را نداده كه داليل شكستها را بررســي كنيم. محمدرضا مشحون در مورد اينكه براي ارزيابــي عملكــرد تيم ملي جوانــان در جــام جهاني با كادرفني جلســه داشتهايد يا خير، ميگويــد: «با توجه به اينكه يكي از اقوام رضا نوري، سرمربي تيم ملي فوت كرده بود او درگير مراسم ختم بود و قرار شده طي دو سه روز آينده جلسهاي را در اين خصوص برگزار كنيم و فيلم بازيها را ببينيم. نتيجهاي كه ميخواســتيم كسب نشد و بايد داليل آن بررسي شود.» او در مورد اينكه اين تيم پيش از اعزام و حتي در مصر مشكالت زيادي داشته و حتي سرمربي با بازيكنان درگير شده اســت نيز ميگويد: «همانطور كــه گفتم كادرفني و سرپرستي بايد گزارش خود را ارائه دهند. حرفهايي كه زده ميشــود مالك نيســت و بر فرض اگر مربي به بازيكن هــم چيزي گفته باشــد، نميتوانــد موضــوع بزرگي باشــد و مربي همانند معلم دلسوز است.» مشحون در مــورد اينكه گفته شــده اختالف مسووالن شيميدر و فدراسيون باعث خط خوردن پسر مالك شيميدر شده است نيــز اينطور پاســخ ميدهد: «كســاني كه اين حرفها را مطرح ميكننــد، نيت بدي دارند. همه چيز دســت سرمربي تيم ملي است و اگر اين صحبتها را ميكنند، چطور اين جوان به اردوي صربستان برده شــد و حتي در ميان 14 بازيكن هم حضور داشت. اگر مشكل داشتيم كه اصال او را دعوت نميكرديم.» مديــر تيمهاي ملي به وضعيت حدادي براي كاپ آســيا نيز اشاره ميكند: «ما ميخواهيم با تمام قدرت در كاپ آســيا حاضر شويم و حدادي هم دوســت دارد براي تيم ملي كشورش بازي كند. با او صحبت كردهام و تقريبا قبول كرده است كه تيم ملي را همراهي كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.