پيشنهاد روسيه هم براي ميزباني واليباليستها رد شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســرمربي تيــم ملي واليبــال ايــران دعــوت فدراسيون واليبال روسيه را نپذيرفــت. تيــم ملي واليبال ايــران كه چندي پيش از ســوي سه كشور تركيه، بلغارستان و تونس بــراي برگــزاري اردوي تداركاتي و ديدار دوستانه دعــوت شــده بــود، در هفته جاري نيز از ســوي فدراســيون واليبال روسيه براي برگزاري اردوي مشترك دعوت شد. ســرمربي تيم ملي واليبال ايران به دليل اينكه برنامه تيم ملي براي سفر به تركيه قطعي شده و كارهاي اجرايي مانند بليت و محل اسكان از ســوي ميزبان انجام شده بود، دعوت روسيه را نپذيرفت.

كوالكوويــچ از بيــن ســه كشــور تركيه، بلغارستان و تونس، به دليل فاصله نزديك تركيه با ايران و شرايط آب و هوايي استانبول با اردبيل ميزبان رقابتهاي انتخابي جهان، با دعوت تركيه موافقت كرد. بر اين اساس مليپوشان كشورمان قبل از اعزام به اردبيل و حضور در رقابتهــاي انتخابــي جهان در اين شــهر، راهي اســتانبول تركيه ميشوند تــا از دهــم تا ســيزدهم مردادمــاه در تركيه اردو آمادهســازي برگزار كنند و دو ديــدار دوســتانه نيز با تيم ملي تركيه خواهند داشت.

نوزدهمين دوره مسابقات واليبال قهرماني مــردان جهان 10 تا 30 ســپتامبر ‪19( 2018‬ شــهريور تا 8 مهرماه )1397 با حضور 24 تيم به ميزباني دو كشــور ايتاليا و بلغارستان برگزار ميشود.

تيم ملي واليبال ايران در روز نخســت اين رقابتها استراحت دارد و در چهار روز بعدي به ترتيب به مصاف كرهجنوبي، چين، قزاقســتان و قطر ميرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.