تيم ملي بسکتبال راهي چين ميشود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم ملي بســكتبال كشورمان كه خود را براي حضور در مسابقات كاپ آســيا آماده ميكند، امشب راهي چين ميشود تا در مسابقات اطلس اســپرت اين كشور در شهر سوشو شركت كند.

ســجاد مشــايخي، بهنــام يخچالــي، فريد اصالنــي، محمد جمشــيدي، علــي ...ا وردي، امير صديقي، ارســالن كاظمي، روزبه ارغــوان، نويــد نيكتــاش، ميثم ميرزايــي، محمد ترابــي و وحيد دليرزهــان 12 بازيكني هســتند كه راهي چين خواهند شــد و در نخستين بازي خود روز سهشنبه به مصاف اوكراين ميروند.

مليپوشان بســكتبال بعد از اين مسابقات چند بازي تداركاتي هم با تيمهاي باشگاهي چين انجام خواهند داد.

ديگــر نماينــده ايــران در رقابتهاي بينالمللي هم اين روزها در جام ويليام جونــز حضور دارد. تيــم اميد ايران كه بــه نمايندگي از ايران در اين جام شــركت كرده، ديدار نخستش را هم برابر ليتواني واگذار كرده است.

تيم ملي بزرگســاالن هم حاال به دليــل باالتر بودن ســطح جام اطلــس و در راه آمادگــي بــراي رقابتهاي كاپ آســيا، راهي اين تورنمنت ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.