شرايط‌فراهم‌باشد‌ کشتي‌مي‌گيرم‌

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رضــا يزداني بعــد از مدتها دوري از ميادين كشــتي به دليل مصدوميت از روز گذشته تمرينات خود را آغاز كــرد. رضا يزداني كه دارنــده چهار مدال در مســابقات جهانــي اســت بعــد از حضور در بازيهــاي المپيك ريــو به دليل مصدوميــت ديگر نتوانســت روي تشــك حاضر شــود و حاال بعد از چند ماه بار ديگــر تمرينات خود را از ســر گرفته است. رضا يزداني درباره شــروع تمريناتــش گفت: «با توجه به اينكــه دوران نقاهت را ســپري ميكنم با درخواســت دوســتان در كادر فني كشتي آزاد جوانــان و نوجوانان بــراي روحيه دادن بــه تيمهــاي اعزامــي بــه مســابقات در كنار آنها حاضر شدم تا در رقابتهاي پيش رو ســربلند باشند.»

او با اشــاره بــه مصدوميتش ادامــه داد: «تمرينــات ســبك را در قالب حــركات درمانــي انجام ميدهــم. چند ماه ديگــر هم بايد هميــن روند را ادامــه دهم تا اگر شرايط فراهم بود تمرينات كشتي را آغاز كنم. همــه چيز بعد از اين دوران مشخص خواهد شد.»

يزداني همچنين گفت: «هدفم اين اســت كه بعد از سپري شدن دوران نقاهت بتوانم تمرينات را از ســر بگيرم و خودم را آماده كنم و اگر شرايط فراهم بود كشتي بگيرم. روند درمانــي به گفته پزشــكان خوب سپري ميشــود و اميدوارم بتوانم برگــردم.» دارنده مدالهاي طال و برنز كشتي آزاد جهان درباره احتمال اضافه شدنش به كادر فني تيمهاي ملي ادامه داد: «فقط براي روحيــه دادن به بچهها در روزهاي پاياني به اردو آمدم و چنين بحثي مطرح نيست. تالش ميكنم ارتباط خوبي با بچهها داشــته باشم تا در بهترين شــرايط عازم مســابقات شوند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.