بازگشت‌بعد‌از‌5‌سال‌

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

با تصميم مســووالن فدراســيون بوكس، حســين نهرودي بهعنوان مدير تيمهاي ملي بوكس منصوب شــد. بعد از تصميم اخير فدراســيون بوكس مبني بر بازگشــت منوچهر مقصودي به اين فدراسيون حاال اين بار حسين نهرودي اســت كه به تيم ملي بوكس بر ميگردد.

تــا پيش از اين مديريــت تيمهاي ملي بوكــس برعهده روحا... حســيني نايب رييس فدراسيون بوكس بود اما حاال با پيشنهاد خود روحا... حســيني، حســين نهرودي برای اين مهم انتخاب ميشود. نهرودي 5 سال پيش به دليل كهولت ســن از اين سمت كنار رفته بود اما حاال بعد از 5 ســال مشخص نيست كه به چه دليل باز هم برای اين سمت انتخاب شده است؟ سرمربيگري تيم ملي بوكس هم اكنون در اختيار خيمنز كوبايي اســت و ظاهرا با اين حكــم حاال بايد اين ســرمربي كوبايي زير نظــر او كار كند البته بعيد هم نيست با روندي كه به راه افتاده همين امروز و فردا او از سمت خود بركنار شــود و مثال اكبر احدي سرمربي تيم ملي شود. بدون شك نهرودي يكي از بهترين و موفقترين مربيان بوكس ايران بوده اما اين سوال مطرح است كه او به چه دليل بعد از بازيهاي 2012 لندن كنار گذاشــته شد و حاال هم بر اساس كدام دليل به همان سمت قبلي خود بر ميگردد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.