قادريان هم به جمع مصدومان كشتي اضافه شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

آمار مصدومان تيم ملي كشــتي فرنگي هر روز باال ميرود. بعد از مصدوميت كشــتيگيراني نظير رامين طاهري، افشــين بيابانگرد، محمدعلي گرايي و مهــدي علياري و چند نفر ديگر حاال از اردوي تيم ملي خبر ميرســد كه يوســف قادريان هم مصدوم است.

يوســف قادريان در انتخابي تيم ملي در وزن 80 كيلوگرم بهعنوان نخســت رســيد اما ظاهرا در همين مسابقات از ناحيه ساق پا به شدت مصدوم شده است. تورج ملك محمدي رييس كميته پزشــكي فدراسيون كشــتي در اين باره گفت: «يوسف قادريان در رقابتهاي انتخابي تيم ملي از ناحيه ســاق پا دچار آسيب ديدگي شده است كه روند درماني خود را طي ميكند.»

تورج ملك محمدي با اشــاره به مصدوميت يوسف قادريان در رقابتهــاي انتخابي تيم ملي كشــتي ادامــه داد: «قادريان عكســبرداري و آزمايشــات الزم را زير نظر پزشكان متخصص انجام داده است و پس از چند روز استراحت، تمرينات خود را از سر ميگيرد.» ملك محمدي همچنين گفت: «تمام تالش خود را به كار ميگيريم تا يوسف قادريان فرنگيكار وزن 80 كيلوگرم با آمادگي مناسب در رقابتهاي جهاني فرانسه شركت كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.