پيگيري‌مسابقات‌انتخابي‌تيم‌ملي‌ووشو‌ با‌چهار‌ديدار

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مســابقات انتخابي تيم ملي ووشو در رشته ســاندا در آكادمي ووشو با برگزاري چهار ديدار پيگيري شــد. از چهار مسابقه انتخابي كه ديروز برگزار شــد، سه مسابقه در رده بزرگساالن و يك مســابقه هم در رده جوانان بود. در مســابقاتي كه در رده بزرگساالن براي رسيدن به پيراهن تيم ملي انجام گرفت، در وزن منفي 75 كيلوگرم يوســف صبري با كســب دومين پيروزي خود مقابل عباس شيخي نفر فيكس تيم ملي شد.

در وزن منفي 85 كيلوگرم امير فضلي توانســت در يك ديدار جذاب با معين تقوي به پيروزي برســد تا انتخاب نفــر فيكس تيم ملي به بازي آخر بكشــد. در وزن منفي 78 كيلوگرم نيز ميالد عارفي مقام با كســب دومين پيروزي خود در مصاف با ســهيل خدرويســي بهعنوان ووشوكار فيكس تيم ملي انتخاب شد اما در تك بازي رده جوانان حسن خادمي با پيروزي مقابل محمد باقالني در وزن 56 كيلوگرم در مرحله بعد بايد با آرمين اديبي مبارزه كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.