ونگر منكر تماس با امباپه شد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

آرسن ونگر، مربي آرسنال اخباري كه درباره ارائه يك پيشــنهاد نجومي از سوي توپچيها به كيليان امباپه مهاجم فرانسوي موناكو منتشر شده است را تكذيب كرد.

ونگر نه تنها منكر تــالش براي خريد هموطنــش از قهرمانــي فصــل گذشــته لوشامپيونا شــد بلكه گفت كه انتظار دارد ايــن بازيكن 18 ســاله در موناكــو بماند. تابستان امسال شايعات فراواني درباره تالش تيمهايي مانند رئال مادريد، پاريسنژرمن، منچسترسيتي و آرسنال شنيده شده است كه دليلش درخشش امبايه در فصل اخير زماني كه 15 گل در ليگ و 6 گل ديگر در ليگ قهرمانان زد بود.

ونگــر در كنفرانس خبري پس از بازي دوســتانه اخير توپچيها به خبرنگاراني كه درباره آينده امباپه از او ســوال پرســيدند، گفت: «به نظر من او در موناكو خواهد ماند. شايد او مثل آنهايي است كه بيش از اندازه گزينه دارند و آخر سر هيچ كدام را انتخاب نميكنند.»

ونگر درباره پيشنهاد آرسنال به امباپه هم گفت: «اين درســت نيســت. مردم قوه تخيــل قدرتمنــدي دارند. چيــزي كه ما االن درباره امباپه ميدانيم اين اســت كه او قيمتي بــاالي 100 ميليون دارد. بعد از آن هر كسي آزاد اســت هر طور كه ميخواهد خيالپــردازي كنــد. با اين حــال ما هيچ پيشــنهادي ارائه نكردهايم. من فكر ميكنم كه او در موناكو خواهد ماند. به نظر من كه ايــن اتفاق خواهد افتاد و او يك فصل ديگر ميماند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.