باكايوكو رسما به چلسي پيوست

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

چلسي يك خريد تابستاني ديگر هم انجــام داد و تيمئوئــه باكايوكو، هافبك فرانســوي مليپــوش موناكو را از اين تيم با قراردادي 5 ســاله به خدمت گرفت.

به گزارش ESPN رقم قرارداد آبيپوشــان لنــدن بــا باكايوكو 40 ميليــون پوند اســت. باكايوكوي 22 ساله سومين خريد تابستاني اين فصل چلسي اســت كه بعد از ويلي كابايرو، دروازهبان دوم سابق منچسترسيتي و آنتونيو روديگر، مدافع آلماني پيشين رم به جمع شــاگردان آنتونيو كونته ملحق ميشود.

آبيهاي لنــدن از چندين هفته پيش مقدمات جذب باكايوكو را فراهم آورده بودنــد امــا مصدوميتي كه در هفتههاي پاياني فصل گذشته گريبان او را گرفت، آزمايش پزشــكياش در چلســي را به تعويق انداخت و حتي گفته ميشــد كه او ممكن اســت به بازيهــاي چند هفته اول فصل آينده نرسد.

باكايوكو به سايت رسمي باشگاه چلسي گفت: «بســيار خوشحالم كه اينجا هســتم و به تيمي بزرگ ملحق شــدهام. من بــا تماشــاي بازيهاي چلسي بزرگ شدهام. قرارداد بستن با چلســي براي من چيزي عادي است چون باشــگاهي اســت كه از كودكي عالقــه زيادي بــه آن داشــتم. حاال منتظر كار كــردن زير نظر يك مربي فوقالعاده و كنار بسياري از بازيكنان بزرگ هستم.»

باكايوكو تابســتان ســال 2014 از رن بــه موناكو پيوســت و زير نظر لئوناردو ژارديم بــه يكي از مهرههاي كليــدي ايــن تيم در فصل گذشــته تبديل شــد. او در تمامي رقابتهاي فصل اخير 46 بــازي انجام داد تا به تيمش براي كســب عنــوان قهرماني لوشــامپيونا و رســيدن به نيمهنهايي ليگ قهرمانان اروپا كمك كند.

40 ميليون پوندي كه چلســي بــراي خريــد باكايوكــو بــه موناكو ميپردازد، او را به گرانترين هافبكي كه آبيپوشان لندن تا كنون به خدمت گرفتهاند و در مجموع دومين بازيكن گرانقيمت باشگاه تبديل ميكند.

در حال حاضر گرانترين بازيكني كه به چلســي پيوسته، فرناندو تورس است كه سال 2011 با قراردادي 50 ميليون پوندي از ليورپول به آبيهاي لندن پيوست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.