مدل‌به‌والنسيا‌مي‌رود؟‌

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

اينتر همچنان بــه دنبال فروش گري مدل است و شــايعه شــده كه او در اروپا ميماند و به والنسيا ميرود. اين مليپوش اهل شــيلي در برنامههاي لوچانو اسپالتي، مربي جديد اينتــر جايي ندارد و قرارداد او هم در تابســتان آينده منقضي ميشود. به اين ترتيب تنها گزينــه اينتر، فروش او در تابســتان جاري است. اينتر با بوكا جونيورز و تيگرس مكزيك مذاكره كرد اما نتوانست با آنها به توافق برســد كه دليلش اين است كه اين بازيكن ميخواهد در اروپا به كارش ادامــه دهد. مــدل كه بهزودي 03ســاله ميشــود مورد توجــه ترابوزاناســپور هم هســت اما نميخواهد به اين تيم تركيهاي برود. به اين ترتيب والنســيا گزينه اصلي او است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.