مورينيو:خريدنرونالدو،ماموريتغيرممكناست

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ژوزه مورينيــو گفتــه كــه منچســتريونايتد هرگــز در انديشــه بازگردانــدن كريســتيانو رونالــدو در تابستان جاري نبوده است.

پس از آنكه اعالم شد رونالدو متهم اســت كه 15 ميليون يورو فرار مالياتي داشــته اســت، خبرهاي بســياري در رسانههاي اســپانيا منتشر شد از اينكه رونالدو از رئال مادريد جدا خواهد شد و به منچستريونايتد بازخواهد گشت.

امــا مورينيو گفته كه چنين اتفاقي غيرممكن است. او در نشست خبري پس از برد 5 بر 2 برابر لسآنجلس گلكســي گفت: «ما هرگــز به فكــر بازگرداندن رونالدو نبودهايم، چون او بازيكن بسيار مهمي براي باشــگاهش اســت و قدرت اقتصادي فوقالعادهاي برايشان به همراه ميآورد. مــا نتوانســتهايم دليلي پيدا كنيــم كه رونالدو، بــه آن دليل از رئال برود. من نميخواهم باشــگاهم به سراغ بازيكناني برود كه خريدنشان ماموريت غيرممكن است.»

مورينيــو البته به اين اشــاره كرد كه يونايتد شايد به ســراغ يك بازيكن ديگر رئال مادريد برود. يونايتد در هفته گذشــته روملو لوكاكــو را از اورتون به خدمت گرفت، ولي گفته ميشــود آنها آلوارو موراتا را هم ميخواهند. مورينيو گفتــه كه تنهــا دليل اينكــه موراتا به يونايتد نرفته اين اســت كــه فلورنتينو پرس، رييس رئال حاضر نشــده قيمت پيشــنهادي يونايتــد را بپذيــرد. مربي يونايتد گفته كه اين بازيكن را ميستايد، بهويژه كه او زماني در رئال بازيكن خود مورينيو بوده اســت: «اين مساله كه او بيايــد يا نه، ديگر مربوط بــه فلورنتينو ميشــود. آنچه من امــروز ميگويم آن چيزي اســت كه همين امروز ميگويم. باشگاههاي فروشــنده هستند كه روي بازيكنانشــان قيمــت ميگذارنــد، نه باشگاههاي خريدار. او متعلق به مادريد اســت. مادريد تصميمش را گرفته و ما به توافق نرســيدهايم. ماجــرا به همين سادگي اســت و مايه تاســف است. او بازيكني اســت كه با مــن به تيم اصلي رئال آمــد. ما عالقه ويژهاي به او داريم، او بازيكن خاصي اســت. مــن از ديدن تكامــل بــازي او در يوونتوس و مادريد لذت بردم. همين و بس.»

مورينيو همچنين گفت كه شــايد لوكاكو و ماركوس راشــفورد، زوج خط حمله فصل بعد تيمش باشند. راشفورد در برد مقابل گلكســي دو گل در نيمه اول زد و لوكاكو در بين دو نيمه جايش را گرفت.

مورينيو گفت كه راشفورد با وجود آمدن لوكاكو، نقشــي مهم در تيم دارد. ايــن بازيكن فصل پيش 11 گل زد ولي مربياش ميگويــد تعداد گلهاي او در اين فصل بيشتر خواهد بود.

مورينيــو گفت: «امروز راشــفورد و لوكاكــو كنار هم بــازي نكردند اما ما تــالش خواهيم كرد هــر دو را در يك تركيب ببينيم كه بــه نظرم جواب هم ميدهد. فصل پيش، در تابســتان همه ميگفتند كه ســخت به ماركوس بازي خواهد رســيد اما او يكي از بهترينهاي تيم شــد. او فصل گذشته در پستهاي مختلفي بازي كرد كه براي پيشــرفتش هم مناســب بود. او در ديدارهاي مهمي در ليــگ اروپا بــه ميدان رفــت، دارد چيزهاي زيادي يــاد ميگيرد، بازيكني حرفهاي اســت و رفتاري عالــي دارد. فصــل پيش، در يــك دوره گل نميزد و فرصتهاي زيادي را از دســت ميداد كه اين البته ماجرايي دراماتيك نيست چون اين بخشــي از مراحل پيشرفت او اســت. ما ميدانيم كه بيشــتر از فصل گذشته گل خواهد زد.»

مورينيو برابر گلكســي از سه دفاع استفاده كرد: كريس اســمالينگ، فيل جونز و دالــي بلينــد. يونايتد در فصل گذشــته در ليگ اروپا برابر روســتوف هم با ســه دفاع بازي كرده بود. مورينيو گفته كه ممكن اســت در فصل بعد، از اين سيســتم بيشتر اســتفاده كند: «ما پنج روز تمرين كرديم و در اين پنج روز دو روزش را با اين سيســتم گذرانديم. تنها چهار ســاعت روي اين سيستم كار كرديم و انتظار نداشــتم خيلي بهتر از اين باشــيم. اين چيزي اســت كه بايد رويش كار كنيم، چون ممكن اســت در طول فصل تصميم بگيريم با سه مدافع بــازي كنيم. ما دو بار مقابل روســتوف اين كار را كرديم و شايد بخواهيم براي دفعات بيشتري اين كار را انجام دهيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.