ماتيچ ميخواهد به منچستريونايتد برود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

نمانيا ماتيچ مصمم اســت كه به منچســتريونايتد برود و دوباره، زير نظــر ژوزه مورينيو بازي كند. او به ســران چلسي اعالم كرده كه ميخواهد هرچه سريعتر تكليف او روشن شود. اين هافبك صربســتاني شايد به يونايتد برود و چلســي بابت او 40 ميليــون پونــد بگيرد، بهويژه كه چلســي 40 ميليون پونــد صــرف خريــد تيموئه باكايوكو 22ســاله كرده است. با اين حال، بــا توجه به اينكه منچستريونايتد روملو لوكاكو را از چنگ چلسي درآورد، چلسي عالقهاي به فروش ماتيچ به اين تيم ندارد.

چلسي همچنين نميخواهد رقيبانــش در ليگ برتر را تقويت كنــد و ترجيــح ميدهــد او را به منچســتريونايتد و آرســنال نفروشــد و به يوونتــوس واگذار كند. مورينيو در دوران حضور در چلسي، ماتيچ را فروخت اما خود او بود كه اين بازيكن را بازگرداند. به اين دليل، ماتيچ دوست دارد با مورينيو كار كند.

يوونتوس بــه اين بازيكن 82ســاله، قراردادي سهســاله بــه ارزش 521هــزار پوند در هفته پيشنهاد داده اما يونايتد قراردادي چهارســاله به ارزش 051هزار پوند در هفته را به او ارائه ميكند. براي ماتيچ، مدت قرارداد، بهويژه با توجه به سني كه او دارد مهم اســت. ماتيچ و ديهگو كاستا از فهرست چلسي براي تور پيشفصل چلسي در خاور دور كنار گذاشته شدهاند.

ماركا-‌با‌خريدن‌دني‌ســبايوس،‌رئال‌مادريــد‌اكنون‌4‌بازيكن‌دارد‌كه‌در‌ يورو‌12‌ســاله‌هاي‌اخير‌بازي‌كرده‌اند،‌اتفاقي‌كــه‌از‌6891‌به‌بعد‌نيفتاده‌ بود.‌آنها‌در‌6891‌هفت‌بازيكن‌در‌رقابت‌هاي‌قهرماني‌جوانان‌اروپا‌داشتند‌ اما‌بعد‌از‌آن‌ديگر‌بيش‌از‌3‌نماينده‌در‌تيم‌ملي‌جوانان‌اســپانيا‌نداشتند.‌ تابستان‌امسال‌ســبايوس،‌ماركوس‌يورنته،‌خســوس‌وايه‌خو‌و‌آسنسيو‌ در‌يورو‌بازي‌كردند.‌ميانگين‌ســني‌رئال‌در‌فصل‌آينده‌8/52‌سال‌است.‌

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.