پويول: رئاليها هم سالي كه ما دوگانه برديم براي قهرماني جام حذفيشان جشن گرفتند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

كارلس پويول، كاپيتان پيشين بارسلونا در برنامه «پارتيداســو» در راديو كادنا كوپه اســپانيا دربــاره موضوعات فعلــي پيرامون آبيواناريهاي كاتالونيا صحبت كرد. با وجود آنكه فصل گذشته رئال مادريد قهرمان الليگا و ليــگ قهرمانان اروپا شــد، پويول ميگويد شــك ندارد بارســلونا دوباره بردن جام را از سر ميگيرد. او به ميزان موفقيتهاي باشگاه بارسلونا در يك دهه اخير اشاره و از آن دسته از كســاني كه اهميت قهرماني فصل گذشته بارســا در جام حذفي اســپانيا را زير ســوال ميبرند انتقاد كرد. پويول گفت: «يادم هست آن ســالهايي كه در مادريد براي بردن جام حذفي اسپانيا جشن و پايكوبي ميكردند در حالي كه ما همان فصل الليگا و ليگ قهرمانان را برده بوديم. من فكر ميكنم كه تمام جامها به نوبــه خود باارزش هســتند و جام حذفي كه بارسلونا فصل گذشــته برد هم مهم بود. حاال فصلي جديد آغاز شــده اســت و ما بايد ببينيم كه در ادامه چــه اتفاقاتي رخ خواهد داد.» پويول سپس به انتقاد همتيمي سابقش ژاوي ارناندس پاســخ داد. هافبك و كاپيتان سابق كاتاالنها اخيرا با انتقاد از جدا شدن دو بازيكن آكادمي الماسيا از جمع آبيواناريها (پويول مدير برنامههاي يكي از اين دو بازيكن به نام اريك گارسيا است) گفت كه اگر روزي سرمربي بارسلونا شود هرگز به بازيكناني كه ايــن تيم را به بهانه به دســت آوردن فرصت بيشتر بازي در تيمهاي ديگر ترك كنند اجازه بازگشت به نوكمپ را نميدهد. پويول گفت: «اين هم يك نظر است كه بايد به آن احترام گذاشت. به نظر من نبايد كلي به موضوع نگاه كرد بلكه بايد شــرايط هر كدام از آنهايي كه ميروند را مورد به مورد بررسي كرد. اگر شما بازيكني را نياز داشــته باشيد و او برود... مثال در مورد جرارد پيكه كه عملكردش تماشايي بوده اســت، پس ما دوباره نبايد با او قرارداد ميبســتيم. اما من با بازيكنــي مانند پيكه دوباره هم قرارداد ميبســتم و حتي بيشــتر از قبل به او حقوق ميدادم.» پويول ســپس درباره خريد جديد بارســلونا، نلسون سمدو صحبت كرد و گفت: «او بازيكن خوبي اســت اما بايد صبــوري كرد تا او بتواند خودش را با شيوه بازي بارسلونا وفق دهد.» ماركو وراتي، هافبك ايتاليايي پاريســنژرمن كه شــايعه پيوستناش به بارســلونا شنيده ميشد و در نهايــت در پاريس ماند هــم موضوع ديگري بود كه پويول دربارهاش صحبت كرد. او گفت: «پاريســنژرمن تيمي است كه نميخواهد بازيكنانش را بفروشــد. اين باشــگاه به پول نيازي ندارد. اينكه شما چه چيزي ميخواهيد مهم نيســت، اينكه چه كاري از دســتتان برميآيد مهم است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.