ساندرو با يوونتوس تمديد ميكند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

گزارشهايــي در رســانههاي ايتاليايي منتشر شــده مبني بر اينكه باشگاه يوونتوس پس از رد پيشنهاد 70 ميليون يورويي چلسي براي خريد الكس ســاندرو قصد دارد قرارداد او را تمديد كند. به گزارش اســكاي اسپورت ايتاليا بيانكونري در مذاكراتي كه با چلسي براي فروش نمانيا ماتيچ داشته به آبيپوشان لندن گفته است كه براي فروش او 70 ميليون يورو ميخواهد و پيشنهادش مورد قبول واقع شده اما حتي باز هم حاضر به فروش ساندرو نشده اســت. حاال گزارش شده اســت كه بانوي پير ميخواهد قرارداد بازيكن برزيلياش را تمديد كند و از قرار معلوم حقوق او به 4 ميليون يورو در سال هم افزايش پيدا ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.