استقالل، نورافكن و حسيني را به تيم اميد نميدهد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

ظاهــرا اســتقالليها تمايلي به حضور بازيكنان جوانشان در تيم ملي اميد ندارند.

استقالل از اردوي ارمنستان به تهران آمد و مهمترين سوال در مورد اين تيــم حضور يا حضور نداشــتن جوانان دعوت شــده به تيم اميد در اردوي اين تيم اســت. از اســتقالل مهدي قائدي، آرمين سهرابيان، اميد نورافكن و مجيد حسيني به تيم ملي دعوت شــدهاند ولي ظاهرا منصوريان تمايلي بــه انتقال ايــن بازيكنان به تيــم ملي ندارد و دليــل اين تصميم را نياز مبرم به آنها اعالم كرده است. بر اساس آنچه گفته ميشود احتمال حضور نورافكن و حســيني در اردوي تيــم ملــي نزديك به صفر اســت و مهــدي قائدي هــم به دليــل جثه كوچكش، باعث نگرانــي منصوريان شده است.

ســرمربي آبيهــا نگران اســت كه ايــن بازيكن در تيــم ملي دچار مصدوميت شــود و در اين ميان تنها سهرابيان است كه احتمال حضورش در اردوي تيــم ملي اميد بيشــتر از ديگران اســت. ماجراي مليپوشــان استقالل نهايتا در يكي دو روز آينده مشخص ميشــود هرچند كه به نظر بعيد است منصوريان راضي به حضور آنها در اردوي تيم ملي اميد شود.

منصوريان در بــازي با العين به خاطر اينكه اميــد نورافكن را به تيم جوانان داده بود متضرر شــد و حاال نميخواهد در غياب بازيكنان جوانش دوبــاره ضرر كنــد البته ســرمربي استقالل قبل از بازيهاي جام جهاني جوانان هم گفته بود كه اميد نورافكن را به اين تيــم نميدهد اما در نهايت نظرش عوض شــد و اين بازيكن را به تيم جوانان داد. البته اين بار استقالل چهار نماينده در تيم اميد دارد و اين كار را براي تصميم گيري منصوريان ســخت ميكند به هميــن دليل هم شايد بازيكناني كه كارآيي كمتري در تيم دارند را در اختيــار تيم پيرواني قراردهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.