عمرانزاده: قول داد ه اند مشکلم را حل كنند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

حنيف عمران زاده مدافع سابق استقالل روز گذشــته به باشگاه استقالل رفت تا پيگير مشــكل مالياتي خود شــود كه قرار بود اين باشگاه پرداخت كند.

حنيــف درباره حضــورش در باشــگاه اســتقالل اينطور ميگويد: «بعد از يك سال به باشگاه رفتم چون متأسفانه ممنوعالخروج شدم و به خاطر مشــكل مالياتي نميتوانم از كشــور خارج شــوم. نزد آقاي افتخاري رفتم و جلســه خوبي با او داشــتم و خوشــبختانه پيگيريهاي الزم توســط او براي حل مشكل مالياتيام صورت گرفت و مقرر شــد باشــگاه اســتقالل بــراي پرداخت مطالباتــم هرگونه همكاري را انجام دهد.»

عمــرانزاده در ادامــه ميگويد: «بعد از يك سال بچههاي باشــگاه را ديدم كه برايم تجديد خاطره شد و از طرفي پندار توفيقي را در باشــگاه ديدم و براي دقايقي با او صحبت كردم. خوشــبختانه امســال تيم خوبي بسته شــده و من اميدوار هستم كه استقالل بتواند امسال نتايج خوبي كسب كند.»

مدافع ســابق اســتقالل در پاسخ به اين ســوال كه آيا مذاكراتي با باشگاه پيكان انجام داديد زيرا جاللي عنوان كرده شايد عمرانزاده را جذب كنيم، ميگويد: «من مذاكرات جدي با پيكانيها انجام ندادم اما مجيد جاللي اولين كســي بود كه من را در ليگ برتر بازي داد و حاضرم به خاطر او سفيد امضا كنم. شاگردي جاللي براي هر فوتباليســتي افتخار است كه اگر ايــن اتفاق افتاد با كمــال ميل براي اين مربي به ميدان ميروم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.