گرانترین شهرآورد تاریخ

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

حامــي مالي دو تيم اســتقالل و پرسپوليس رقم عجيبي را براي بليت بازي دوســتانه اين دو تيم در آلمان در نظر گرفته اســت. دربي هشتاد و پنج روز ســي و يكــم تيرماه به انجام ميرســد و دو تيم روز پنجشنبه ايران را به مقصد آلمان ترك ميكنند. طبق اعالم مســووالن برگزاري اين مسابقه بليت اين ديدار بيــن 20 تا 70 يورو خواهــد بــود. يعني با توجــه به نرخ امروز يورو قيمتــي بين 86 الي 301 هــزار تومان بايد براي ديدن اين بازي هزينه كرد كه در نوع خود قابل توجه و گران اســت. بايد ديد با اين قيمت چه استقبالي از داخل كشور براي اين ديدار ميشود. بليت فروشي اين ديدار از امروز آغاز ميشــود و هواداران دو تيم با ورود به ســايت رسمي دو تيم ميتوانند بليــت اين ديــدار را تهيه كنند.

به نظر ميرســد ايــن گرانترين شهرآوردي اســت كه تاكنون برگزار شــده و تا به امروز هــواداران دو تيم بابــت حضور در اين بازي چنين پولي را پرداخت نكردهاند. در شــرايطي كه دو تيــم بايد گوش بــه فرمان حامي مالي باشــند قيمت بليــت اين ديدار هم ميتواند معضلي باشــد كه باعث ترديد هواداران بــراي حضور در اين بازي شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.