شهرآورد با چهار تعویض

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

بازي تداركاتي دو تيم استقالل برابر پرســپوليس با 4 تعويض انجام ميشود. مسووالن برگزاري مسابقه دوستانه بين استقالل و پرسپوليس كه قرار است روز 31 تيرماه در آلمان برگزار شــود، براي اينكه سرمربيهاي دو تيم بتوانند تعداد بيشتري از بازيكنان شان را محك بزنند تصميم گرفتند تعــداد تعويضهاي دو تيم را بيشتر از حد مجاز كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.