مربیان روی صندلی های منزل!

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در فوتبــال نتيجه گرا هر چقدر هم كه نام بزرگي داشــته باشــيد بايــد نتيجه بگيريد در غيــر اين صورت خيلي زود فراموش ميشــويد و در بهترين حالت يك نيمفصل ديگر هم به شــما فرصت ميدهند. تركيب مربيان فصل گذشــته با مربيان فصل جديد تغييراتي داشــته است. در واقع بعد از قبول مسووليت نفت تهران از سوي علي كريمي و مشخص شدن مربيان 16 تيم ليگ برتري، مربيان بيرون مانده هم مشخص شدند. البته همه مربيان ميدانند كه در خروجي باشگاه هميشه به روي شان باز است و بايد چمدان به دست منتظر حكم اخراج يا تماس تلفني از سوي سرپرست تيم در صورت نتيجه نگرفتن باشند. همين مربيان فعلي ليگ هم هيچ امنيتي ندارند و بعيد نيست تا قبل از پايان نيمفصل شاهد اخراج بعضي از آنها باشيم.

پرويزمظلومي ســرمربي سابق اســتقالل كه او را در بيشتر ادوار ليگ در تيمهاي مختلف ديديم براي دومين فصل متوالي بدون تيم اســت. پرويز مظلومي فصل قبل از آن هم براي 24 ساعت جانشين رضا مهاجري در پديده شد كه به دليل اختالف اعضــاي هيات مديره و مديرعامل، ايــن انتخاب بالفاصله منتفي شد. مظلومي امروز تاوان باخت سنگين به پرسپوليس را ميدهد. شايد اگر در آخرين فصل حضورش روي نيمكت اســتقالل يك جام را هم براي آبيهــا به ارمغان ميآورد چه بسا امروز ســرمربي تيم بود. مظلومي غير از استقالل در تيمهاي صباي قم، مس كرمان، آلومينيــوم هرمزگان، صنعت نفت آبادان و ابومسلم مربيگری كرده است.

حسين فركي پــس از دو قهرماني متوالــي با فوالد خوزستان و ســپاهان در دومين سالي كه در سپاهان ماند به داليل مختلفي نتوانست نتايج خيلي خوبي بگيرد. اما فصل قبل در مسير دو باشگاه ســايپا و پيكان در نهايت نارنجيپوشان سايپا را انتخاب كرد. حسين فركي بدون شك همان روزي كه قراردادش را بــا ايــن تيم امضــا كرد فكــرش را هم نميكرد كه چنان سرنوشــتي در انتظارش باشد كه تكليف بقاي سايپا در ليگ به روز پاياني كشيده شود.

اما اين اتفــاق افتاد و فركي در نهايت توانست سهميه سايپا را در ليگ برتر حفظ كند. امروز علي دايي به جاي او هدايت اين تيم را برعهده گرفته است.

فرهاد كاظمي فرهاد كاظمي كه با پيروزي در آخرين بازي تيمش (ســياه جامگان) مقابل ملوان در ليگ پانزدهم توانســت سياه جامگان را در ليگ نگاه دارد بــا همين تيم ادامه داد امــا خيلي زود به مشــكل خــورد و راهي ماشينسازي تبريزي شد كه پس از باخت به پرسپوليس سرمربياش (رسول خطيبي) را بركنــار كرده بــود. اما كاظمــي اينبار نتوانست در نقش ناجي اين تيم ظاهر شود و همراه با ماشينسازي به ليگ يك سقوط كرد. او امروز هدايت هيچ تيمي (حتي ليگ يكي) را برعهده ندارد.

صمد مرفاوي صمد مرفاوي پس از اينكه نتوانســت پيــكان را در ليگ شــانزدهم در ليگ برتر حفظ كند بهعنوان ســرمربي صباي قم به جاي علي دايي انتخاب شــد. اگر چه او هم مثل خيلــي از همكارانش فصــل را بدون حاشيه پشــت سر نگذاشــت اما از ابتدا تا انتهاي فصل در صبا ماند و روز آخر با قبول شكســت خانگي مقابل استقالل خوزستان ليــگ يكي شــد. مرفاوي در حــال حاضر هدايت هيچ تيمي را برعهده ندارد. خداداد عزيزي هر زماني كــه تيمهاي مشــهدي به مشــكل ميخورنــد يكــي از گزينههــاي هميشگي شان خداداد عزيزي است.

او در نيمــه راه نيمفصــل اول فصل گذشــته ابتــدا بهعنــوان مديرفني روي نيمكت سياهجامگان نشست و از نيمفصل دوم حكم ســرمربي تيــم را دريافت كرد. امــا نتايج خــداداد در روزهايــي كه اين تيم مشــكل مالي داشت هم خيلي خوب نبود و در نهايت مســووالن باشگاه سراغ اكبر ميثاقيان رفتند. او تيم را با شكســت پرســپوليس در روز آخر ليگ برتري نگاه داشــت و مثل همان ســالي كــه فرهاد كاظمي ايــن اتفاق را برايشــان رقم زد براي فصل بعد هم با سياهجامگان ماند. اما خداداد همچنان بدون تيم است.

نعيم سعداوي نعيم سعداوي فصل گذشته به يكي از آرزوهايش كه هدايت تيم فوالدخوزســتان بود دســت پيدا كرد. نتايج او با نوســاناتی همراه بود تا اينكه با جذب وحيد طالب لو، ساسان انصاري و بختيار رحماني تيمش را تقويــت و در راســتاي آن نتايج خوبي هم گرفت اما به يكباره تيمش دچار افت شــد. سعداوي امروز تيم ندارد و جاي خود را به ســيروس پورموسوي ســرمربي فصل قبل استقالل خوزستان داده است.

محمد مايليكهن فصل قبل با ملوان خوب شروع كرد. جوانگرايي او تا حدودي جواب داد اما در روزهاي پاياني فصل تيمش كم آورد و از صدر جدول فاصله گرفت و همين هم باعث شد تا جايش را به نادر دستنشان بدهد. حاجی مايلی حاال بايد منتظر فرصت دوباره باشد. آيا به او دوباره اعتماد می شود؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.