اردالن حضور در اكسين را تكذيب كرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

پيشكســوت دروازهباني فوتبال ايران مدعي اســت كه هيچ قراردادي را با باشــگاه اكسين امضا نكرده است. اســماعيل اردالن ميگويد: «چند روز پيش دعوتی از سوي باشگاه اكسين داشتم و براي مذاكره و عقد قرارداد به دفتر اين باشگاه دعوت شــدم. البته مديران اين باشگاه و علي لطيفي سرمربي اين تيم به من لطف داشتند و مــرا گزينه حضور در كادر فني اين تيم معرفی كردند. من هم به رســم ادب براي انجام مذاكره به دفتر اين باشــگاه رفتم و مذاكرات معمول را انجام دادم اما هيچ توافقي بين ما صورت نگرفت و قراردادي هم منعقد نشد. اين در حالي بود كه متاسفانه برخي از رسانهها با انتشار عكس حضور من در اين باشگاه اقدام به نشر خبر عقد قرارداد بنده با باشگاه اكسين كردند كه اين خبر به هيچ وجه صحت نداشــت. بنده فقط با مسووالن اين تيم مذاكره كــردم و اين مذاكرات به نتيجه و همكاري متقابل منتهي نشــد. براي تيم اكســين هم آرزوي موفقيت ميكنم و اميدوارم اين تيم كه در بخش خصوصي اداره ميشود در فصلي كه پيش رو دارد موفق باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.