مومني: هدف پیکان سهمیه آسیاست

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهدي مومنــي هافبك تيم فوتبال پيكان درباره شــرايط تيمش ميگويد: «با اتمــام رقابتهاي ليگ شــانزدهم تيم پيكان همزمان بــا جذب بازيكنان تمريناتــش را شــروع كــرد و در دو نوبت صبــح و عصر تمريــن ميكرديم و بعــد از آمادگي بدنــي مقابل حريفان تداركاتيمان حاضر شــديم و توانستيم در اكثر آن ديدارها موفق ظاهر شــويم. كادرفنــي و بازيكنان به ايــن ديدارها به چشم بازيهاي رســمي نگاه كردند چراكه يكــي از اهداف امســال پيكان كســب ســهميه ليگ قهرمانان است. تمــام موفقيتهايي كه در اين يكي، دو ماه كســب كرديم به درايت و مديريت خوب آقاي جاللي و كادرفني ايشــان و تالش بازيكنان تيم مربوط است كه اگر به همين منوال پيش برود مطمئنا يكي از مدعيان كسب سهميه خواهيم بود.»

او دربــاره كيفيت حريفانشــان در بازيهــاي تداركاتي اينطــور ميگويد: «همانطــور كــه گفتم براي مــا فرقي نميكند كه حريفمان قويتر باشــد يا ضعيفتر، ليگبرتري باشد يا ليگ يكي و يا... ما تمام تالشــمان را ميگذاريم تا به آن چيزي كه مدنظر كادرفني اســت دســت پيدا كنيم. اگرچــه بايد بگويم گلگهر حريف آســاني نبود و آنها فصل گذشــته يكي از مدعيان اصلي صعود به ليگبرتر بودند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.