مايليكهن، ابراهيم زاده، استيلي، درخشان بدون تيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمد مايليكهن فصل قبل با ملوان خوب شروع كرد. جوانگرايي او تا حدودي جواب داد اما در روزهاي پاياني فصل تيمش كم آورد و از صدر جدول فاصله گرفت و همين هم باعث شد تا جايش را به نادر دستنشان بدهد. منصور ابراهيم زاده هم در مس موفق نبود. نتايج او در نيمفصل اول آنقدر ضعيف بود كه زمزمه بركنارياش بارها شنيده شــد.اما در نيمفصل خيلي بهتر كار كردنــد و امتيازهاي زيادي را به دست آوردند. اما امتيازهاي از دست رفته نيمفصل اول آنقدر زياد بود كه نتوانست آنها را در جمع مدعيان قرار دهد.

ابراهيمزاده كه طي چند ســال اخيــر مثل دوران طاليياش در ذوبآهن نتيجــه نگرفته در فصل جديد تيم ندارد. حميد اســتيلي اما حكايت جالبي دارد. او با حامي مالي كه خودش به باشــگاه نفت تهران معرفي كرده بود براي ســرمربيگري اين تيم به توافق نرسيد و جاي خود را به علي كريمي داد. استيلي در سالهاي گذشته هدايت تيمهايي را برعهده داشــته كه مشــكالت مالي زيادي داشتهاند و به نظر ميرســد كــه نميخواهد باز هم آن روزهــا را در تيمهاي ديگر تجربه كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.