مرفاوي: هيچ خبري از صباي قم ندارم!

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سرمربي سابق صباي قم مدعي شد كه وضعيت اين تيم هنوز مشخص نيســت. صمد مرفــاوي در خصوص آخريــن وضعيت اين تيــم ميگويد: «بعد از پايان مسابقات ليگ برتر هيچ خبــري از وضعيت صبا ندارم! از آنجا كه من ميدانم اين امر بســيار سخت اســت چون دو هفته ديگر مسابقات شروع ميشــود و وضعيت صبا هنوز مشخص نيست. خيلي از بازيكنان اين تيم به تيمهاي ديگر ملحق شــدند و چنين شرايطي كار را سخت ميكند، البته بايد ببينيم در آينده چه اتفاقي ميافتد.» ســرمربي ســابق صبا در خصوص شــرايط خــودش ميگويد: «فعال مشغول اســتراحت هستم. از چند تيم ليگ يكي پيشــنهاد داشتم اما فعال قصد دارم اســتراحت كنم.» او در خصــوص دريافــت مطالبــات خــودش از صبــا توضيــح ميدهد: «به دنبال گرفتــن مطالبات خود از اين تيم هســتيم، به زودي به ديدار مديرعامل اين باشگاه خواهم رفت تا دســتور پرداخت مطالباتم را دريافت كنم، اميــدوارم هر چــه زودتر اين اتفاق بيفتد.» مرفاوي درباره شــرايط اســتقالل در فصل جديد و بازيكناني كــه عليرضا منصوريــان جذب كرده اســت، تأكيد ميكند: «استقالل در نقل و انتقاالت موفــق عمل كرده و بازيكنان خوبي جذب كرده، بازگشت منتظري اين تيم را از نظر تجربه باال برده اســت. بايد منتظر شروع ليگ ماند تا در مســابقات شرايط استقالل سنجيده شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.