راهآهن نه سرمربی دارد نه بازيكن

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

به نظر ميرســد پس از استقالل اهواز، برق شيراز و شاهين بوشهر حاال تيم راهآهن هم در همان مســير بالتكليفی حركــت ميكند. راهآهن هفته آخرفصل قبل با اختالف تنها دو امتياز نســبت بــه خيبر خرمآباد، در ليگ يك ماند اما انگار قرار نيســت خيال اعضاي اين باشگاه بابت ماندن در ليگ يك راحت باشــد. ايگور ننزيچ دروازهبان پيشــين راهآهن هفته گذشته در مصاحبهاي اعالم كرد كه با شــكايت اين بازيكن از باشــگاه تهراني، احتمال ســقوط اين تيم به ليگ دســته دوم وجود دارد. همچنين حسين رشيدي مديرعامل راهآهن ضمن گاليه از نامشخص ماندن وضعيت باشگاه، تهديد به اســتعفا كرد. اين اتفاقات در حالي رخ ميدهد كه بيشتر تيمهاي ليگ يكي، تمرينات خود را براي فصل جديد و حضور در كورس مدعيان صعود به ليگ برتر آغاز كردهاند. راهآهن با اين سبك و سياق كار بسيار سختي دارد. تيمي كه نه ســرمربي دارد، نه تمريناتش شروع شده و نه بازيكنانش تكليف شان را ميدانند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.