رویانيان:برنامههاي پرسپوليسرادر سياهجامگانانجامميدهم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمد رويانيــان مديرعامل ســابق پرسپوليس فصل گذشــته قرار بود رييس هيات مديره باشگاه ســياهجامگان مشهد شود اما اين اتفاق به داليلي منتفي شد. در واقع حكم رويانيان براي رييس هيات مديره اين باشگاه مشــهدي خورده بود اما او از اين مســووليت كنار رفت تا حاال تنها بهعنوان عضو هيات مديره باشــگاه سياهجامگان به كار خود ادامه دهد. محمد رويانيان در مورد اين مسووليت خود ميگويد: «دوستان در ســياهجامگان به من محبت و لطف دارند. ما همواره با هم در ارتباط هســتيم و حتي در اردوي تركيه هــم در كنار اين تيم بودم. در هيأت مديره باشــگاه ســياهجامگان نام محمدرضا عباســي مالك، علي عباســي مديرعامــل و من عنوان شــده و ارتباطاتي هم با هم داريم. برخــي از كارها را در تهران هماهنگ ميكنم و حتي براي بحث حاميان مالي كارهايي هم انجــام دادهايم. خالصه هر كاري از دســتم برآيد براي اين باشــگاه انجــام ميدهــم. هر چند كــه ورود جدي به كار نداشــتم اما از اواســط سال قبل هم همكاريهايمان را آغاز كرديم و بدون هيچ چشمداشــتي كارهايم را براي مردم خوب خراسان و شــهر مشــهد انجام ميدهم.» مديرعامل اسبق باشگاه پرسپوليس در مورد جلســاتي كه با حاميان مالي داشــته ادامه ميدهد: «جلســاتي با بانك كوثر كه حامي مالي پرسپوليس، استقالل و تراكتورسازي اســت، انجام دادهايــم و قرار اســت با هم همكاري كنيم. در حــال حاضر هم اعضاي تيم سياهجامگان براي انجام اردوي ۶ روزه در تهران هستند و اميدوارم امسال اين تيم خودش را در جــدول حفظ كند.» رويانيان در رابطه با انجام شهرآورد تهران در آلمان و اينكه خود او هم در پرسپوليس برنامههاي مشابهي داشت، ميگويد: «آن زمان كه من در پرســپوليس بودم كارهاي بزرگي انجام داديم و حتي قــرار بود با تيــم اصلي رئال مادريد مسابقه بدهيم. حضور در مسابقات و فعاليــت در خارج از مرزها كــه ميتواند باعث اقتدار و شناســايي بيشــتر فرهنگ ايران به مردم دنيا شــود از جمله اقداماتي اســت كه خود ما هم آن را دنبال ميكرديم. البته بايد بگويم در باشگاه سياهجامگان اين قضيه را ادامه ميدهيم. همين حاال در حال هماهنگ كردن يك تورنمنت فوتبال چند جانبه با حضور تيم سياهجامگان و تيمهايي از كشورهاي شيعهنشين هستيم چراكه به هر حال ســياهجامگان پرچمدار و نماد امام رضا (ع) اســت و ميخواهيم در كشورهاي شيعهنشــين اقدامات مناسب انجام دهيم. انجام شــهرآورد در آلمان كار خوبي است و من آن را تحســين ميكنــم و اميدوارم اين بازي درآمد خوبي براي هر دو باشــگاه داشته باشد. خوشــحالم اقداماتي كه ما از قبل طراحي كرده بوديــم، يكي يكي انجام ميشود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.