دايي‌براي‌پرسپوليس‌تخفيف‌گرفت

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

علي دايي كه براي دريافت طلب سال سوم قرارداد خود از باشگاه پرسپوليس به كميته استيناف شكايت كرده، چند روز پيش صحبتي تلفني با سرپرست اين باشــگاه داشــت. در اين تماس كه از ســوي طاهري انجام شــده بود، سرپرست باشگاه پرسپوليس خواهان همكاري علي دايي براي جلب موافقت بيلهفلديها با برگزاري شهرآورد در ورزشگاه اختصاصي اين باشگاه بود. علي دايي با توجه به اينكه بازيكن آرمينيا بيلهفلد بوده و همچنان ارتباطاتي با مســووالن اين باشگاه دارد، با خواسته طاهري موافقت كرد و با مسووالن باشگاه بيلهفلد مذاكراتي انجام داد تا آنها تخفيف بيشتري براي ميهمانهاي ايرانيشــان در نظر گرفته و بــا مبلغ كمتري حاضر به ميزباني شــهرآورد سرخابي تهران شوند. طبق اخبــار دريافتــي بيلهفلديها براي ميزباني از شــهرآورد دوســتانه پرســپوليس و استقالل 350 هزار يورو مطالبه كرده بودند كه با رايزني علي دايي اين مبلغ به نصف كاهش يافت. علي دايي كه از سوي مسووالن باشگاه بيلهفلد و هم از ســوي مسووالن باشگاه پرســپوليس و حامي مالي مسابقه براي تماشاي بازي دعوت شده احتمال دارد به خاطر برنامههاي آمادهسازي ســايپا براي اين بازي به آلمان نرود. دايي به طاهري اعالم كرده در روزهاي آتي درباره حضور يا عدم حضورش در آلمان تصميم ميگيرد. دايــي به خاطــر پرداخت نشــدن ماليات ســال اول و دوم قــراردادش با پرســپوليس از اين باشــگاه شكايت و مبلغ سال ســوم قرارداد خود را هم از باشــگاه مطالبه كرد و جالب است كه در چنين شــرايطي مذاكره مدير پرسپوليس با سرمربي سابق اين تيم منجر به گرفتن تخفيف و نصف شدن مبلغ ميزباني از شهرآورد در بيلهفلد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.