وينگادا:‌ايران ‌يها‌عاشق‌ فوتبال‌هستند

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

نلو وينگادا سرمربي نام آشنايي براي فوتبال كشورمان به شــمار ميرود كه اخيرا هدايت تيــم ملي فوتبال مالزي را بر عهــده گرفت، او در باره اينكه چقدر مهم اســت بازيكنان آســيايي در ليگهــاي اروپايي بازي كننــد؟» معتقد اســت: «اروپا بهترين قــاره فوتبالي جهان اســت. هفت كشــور در اروپا ميتوانند قهرمان جهان شــوند، اين در حالي است كه در قاره آمريكاي جنوبــي تنها برزيــل، آرژانتين و البته شــيلي كه به ســرعت در حال پيشرفت است، ميتوانند جام جهاني را فتــح كنند. اروپا قطعا جايي اســت كــه بازيكنان آســيايي ميتوانند فوتبــال خود را بهبود ببخشــند. دليل اينكه تيمهاي ملي ايران، ژاپن، اســتراليا و كره جنوبي در حال حاضر چهار تيم برتر آســيا هســتند، به اين خاطر اســت كه بهترين بازيكنانشان در اروپا بــازي ميكنند. بازيكناني كــه در اروپا بازي ميكنند زماني كه به تيم ملي كشورشــان بازميگردند تجربه و پختگي را با خود بــه ارمغان ميآورند. اميدوارم در آينده چند بازيكن مالزيايي در ليگهاي اروپايي بازي كنند. اين شدني است.» سرمربي پيشــين پرسپوليس درباره تاثير كیروش در فوتبــال پرتغال حرفهايی دارد: «من در ســال 1986 كارم را با دســتياري كیروش شروع كردم، ما هدايت تيم پرتغال جواني را بر عهده گرفتيم كه در سال 1986 به نايب قهرماني مســابقات يورو زير 16 سال رسيد و در يورو زير 18 ســال هم اين عنوان را تكرار كرديم. ما در ســال 1991 در ليسبون تيم تحتهدايتمان را به قهرماني جام جهاني زير 20 ســال رسانديم و اين حاصل سختكوشــي بود. ما اردوهاي تمريني طوالني مدت و ســختي داشــتيم و البته بازيكنان مستعدي هم در اختيار داشتيم. موفقيت فوتباليستهاي جوان ســرانجام ذهنيت و رويكرد فوتباليستها در پرتغال را تغيير داد.» دستيار پيشــين كیروش در پاسخ به اين پرسش كه «ايران با وجود اينكه بهتريــن امكانات فوتبالي را در كشــورش ندارد، بهترين تيم آســيايي ردهبندي فيفا اســت. رازش چيســت؟» او ميگويد: «ايران كشوري اســت كه امكانات فوتبالي زيادي ندارد اما هنوز تيم اول آسياســت. با توجه به اينكه در گذشته دو بار در اين كشــور كار كردهام، بايد بگويم كه فوتبال ورزش اول ايران است و مردانش ديوانه فوتبال هستند. ديدن كودكاني كه در خيابانها فوتبال بازي ميكنند، عادي اســت. فوتبال شــكلي از فعاليت و ســرگرمي در اين كشــور اســت. به همين خاطر ايران فوتباليستهاي بااســتعداد زيــادي دارد كــه در جنبههــاي مختلف قدرتمند هستند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.