دروازه‌بان‌شماره‌8‌

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

انتظار نداشتيم حامد لك را با پيراهن شماره 8 در تركيب فوالد ببينيم اما اين دروازهبان يك بار ديگر شگفتزدهمان كرد. در بازي روز شنبه فوالد و سپيدرود كه با تساوي بدن گل به پايان رسيد، حامد لك دروازهبان جديد تيم اهوازي به دليل مخالفت داور با رنگ پيراهنش، مجبور شــد لباس تمرين بر تن كند. به همين خاطر بود كه با پيراهن شماره هشت درون دروازه فوالد ايستاد تا عالقه و ارادتش به علي كريمي كه هميشه 8 ميپوشــيد، يك بار ديگر سوژه شــود. مهمتر از شماره پيراهن حامد لك اما گل نخوردن او در اين بازي دوستانه بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.