مبارزه‌عليه‌نژادپرستي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

فلويد ميودر قهرمان بوكس جهان كه قرار اســت روز 4 شهريور در السوگاس با كونور مك گرگور مسابقه دهد، حريف خود را به انجام رفتار تبعيضآميز و بياحترامي به خانوادهاش متهم كرد. مك گرگور در ســومين مبارزه تور در نيويورك حرفهايي را به زبان آورد كه به مذاق ميودر خوش نيامد و او را به انتقاد واداشت. مــيودر كريخوانيهــاي نامتعارف و در واقــع بياحتراميهاي حريفــش را اينطور پاســخ داد: «من به همه كشــورها احترام ميگذارم اما متاســفانه هنوز نژادپرستي وجود دارد. در حالي كه همه ما بايــد آنطور كه ميخواهيم ديگران با مــا رفتار كنند، با آنها رفتار كنيم. اگر احترام ميخواهيم، بايد احترام بگذاريم. مك گرگور به سياهپوستها توهين و آنها را ميمون خطاب كرده است. او بــه مادر و خواهر من بياحترامي كرده اما من درباره خانواده و فرزند او اين حرفها را نميزنم و خوشــحالم كه او بچهاي سالم و خانوادهاي خوب دارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.