شکست به عمان، نتیجه یک انتخاب اشتباه

Iran Varzeshi - - امید ایران صفر - امید عمان 2 - ‪Armen Saroukhanian‬

انتظــار از تيم اميد براي گرفتن يك امتياز از تيم اميد عمان و صعود بيدردســر بهعنوان تيم دوم گروه بيهوده بود. هر دو تيم با تســاوي در اين بازي ميتوانســتند به مرحله نهايي مقدماتي المپيك صعود كنند. در واقع تيم اميد ديروز مغلوب تيمي شــد كه نيازي به برد نداشت و خودش را به آب و آتش نزد. با اين حال اميد عمان در نيمه دوم موفق شد دو بار دروازه اميد ايران را باز كند و برنده شود.

ايــن نتيجه صعود تيم اميد را در گرو نتيجه بازي شــب گذشــته قطر و ســوريه قرار داد، با اين حال نميتوان نســبت بــه عملكرد ضعيف اين تيم حتي با وجود صعود بيتفاوت بود. ســناريوي بازي ديروز يــادآور اتفاقاتي بود كه در جام جهاني جوانان رخ داد. تيم جوانان در آن مسابقات دو بازي حساس مقابل زامبيا و پرتغال را در نيمه دوم به حريفان واگذار كرد و حذف شد.

در كره جنوبي بيتجربگي و ضعف كوچينگ امير حســين پيرواني آشكار بود، ولي فدراســيون بدون تجزيه و تحليل دقيق اين مســابقات هدايت تيم اميد را به اين مربي ســپرد. پيرواني هم كه بعد از حذف گفته بود مسووليت اين ناكامي را ميپذيرد، بعد از مشاهده حمايت فدراسيون انتقادات را غيرمنصفانه دانست.

اتفاقات بيشــكك اما نشــان ميدهد حق با منتقدان بوده و فدراسيون فوتبال بايد در انتخاب ســرمربي تيم اميد مسووالنهتر عمل ميكرد. توجيهاتي كه بعد از حذف تيم جوانان مطرح شد كاركرد كوتاهمدتي داشت و ناكامي مقابل عمان حقيقت را برمال كرد. اگر جوانان در جام جهاني مغلوب تيمهاي خوبي از اروپا و آفريقا شدند، اين بار تيم اميد مغلوب عمان شده كه در سالهاي اخير در فوتبال آسيا حرفي براي گفتن نداشته است.

ظاهرا اين بار قرار اســت شكست به گردن باشگاه استقالل بيفتد كه بازيكنانش را به تيم اميد نداده، ولي اميد ايران بدون دو سه بازيكن هم بايد بتواند از اميد عمان يك امتيــاز بگيرد. با يادآوري اتفاقات چند ماه قبل تيم جوانان، بايد اين شكســت را به نام پيرواني و البته فدراســيون نوشت. تيم اميد اگر به مرحله بعد برسد قطعا به كادر فنی باتجربهتر و كارآمدتري نياز دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.