امنيت در دروازه، جواهرات در خط حمله

گزارش اتریشیها از تیم کارلوس کیروش

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

يك سايت اتريشــي به تحليل و بررسي تيم ملي فوتبال ايران پرداخت و از ايــن تيم بهعنوان يكي از تيمهاي آماده جام جهاني 2018 روســيه نام بــرد. به گزارش پايــگاه اينترنتي abseits اتريش، تيم ملــي فوتبال ايران توانســته خيلي زود حضورش را در جام جهاني 2018 روسيه قطعي كند تا در بزرگترين عرصه فوتبالي جهان ايرانيها حاضر باشــند. ايران كه پيشتر چهــار بار در جامهاي جهاني حاضر بود، بهعنوان تيم نخســت گروه خود از منطقه آســيا از همين حاال صعودش را در حالي به جام جهاني قطعي كرده است كه هفت امتياز از كره جنوبي بيشتر دارد.

تيم ملي فوتبال ايران با هدايت كارلوس كيروش، كارش را پيش ميبرد. دستيار سابق الكس فرگوسن معموال با روش 4-2-3-1 بازي ميكند. مزيتي كــه تيم ملي فوتبــال ايران در حال حاضر دارد اين اســت كه خيلي از اين بازيكنان در ليگهاي خارجي مشــغول به بازي هستند و ميتوانند خودشان را به بازي در سطح حرفهاي عادت دهند.

از بیرانوند تا قوچاننژاد

دروازهبان تيم ملي فوتبال ايران عليرضا بيرانوند 25 ساله است كه عضو تيم فوتبال پرســپوليس اســت. اين دروازهبان 195 سانتيمتري مهارتهاي جالبــي در درون دروازه دارد. جايي كه پرتاب دســتهاي او تا 60 متر هم ميرســد و توانســته با حضور در درون دروازه ايران جايگاه ثابتي براي خود دست و پا كند. در خط دفاع نيز سيدجالل حسيني با تجربه در كنار مرتضي پورعلــي گنجي بازي ميكند. پورعلي گنجي در حال حاضر در عضويت تيم فوتبال السد قطر است. در دو جناح خط دفاع ايران ميالد محمدي كه عضو ترك گروژني روسيه اســت و فوتبال سريعي را به نمايش ميگذارد در كنار رامين رضاييان حضور دارد كه اخيرا راهي ليگ بلژيك شــده است. تحرك خوبي در بين دو مدافع كناري تيم ملي فوتبال ايران وجود دارد.

در خــط هافبك بازيكنــي همچون علي كريمــي وجود دارد كه نبايد بــا علي كريمي، بازيكن ســابق بايرن مونيخ و شــالكه اشــتباه گرفته شــود. با اين حال علي كريمي جوان كه در عضويت تيم ديناموزاگرب اســت، بازيكني بسيار با اســتعداد نشــان داده. قدرتمندترين بازيكن ايران در اين منطقه ســعيد عزتاللهي جوان محسوب ميشود. او در فصل گذشته به خاطر بازي در تيم روستوف توانست حضور در باالترين عرصه يعني ليگ قهرمانان اروپا را در سنين جواني تجربه كند.

پســت شــماره »10« تيم ملي فوتبال ايران در اختيار مسعود شجاعي 33 ســاله است كه كالس بينالمللي بااليي در بازي خود نشان ميدهد و به نظر ميرسد در باالترين سطح فوتبال خود قرار دارد. تجربه و هوش فوتبالي شجاعي به هيچ وجه زير سوال برده نميشود.

عليرضا جهانبخش و مهدي طارمي كه البته توانايي حضور در نوك خط حملــه را نيز دارند، دو بازيكن فعال و پر تحرك ايران در قســمت هجومي محســوب ميشوند كه در اين بين جهانبخش به سبب بازي در ليگ هلند و تيم آلكمار توانسته به خوبي نشان دهد كه چه فوتبال متحرك و خوبي را به نمايش ميگــذارد. ايران در خط حمله هم چيزي كم ندارد. رضا قوچاننژاد كه در اين فصل توانســت 19 گل براي هيرنفين به ثمر برســاند يكي از اين مهاجمان است كه تاثير بسزايي در بازي خود دارد.

نوك حمله درخشان

سردار آزمون كه اخيرا از روستوف به روبين كازان پيوسته است را ميتوان «جواهر فوتبال ايران» ناميد كه اســتعداد بســيار خوبي براي تيم ملي فوتبال ايران است. بازي بسيار موثر آزمون با توپ و بازيخواني فوقالعادهاش باعث شده است كه او در سن پايين بهعنوان گلزن نخست تيم ملي ايران مطرح شود.

چشم انداز

به نظر ميرســد فوتبال در ايران در مســير درست و خوبي قرار گرفته اســت. تيم ملي فوتبال ايران بازيكنان جــوان و خوبي را در اختيار دارد كه ميتوانيم آنها را ســال آينده در جام جهاني روســيه ببينيم. به نظر ميرسد كه ايران يكي از تيمهاي خوب جام جهاني باشــد. بــا اين حال تا آن زمان كارلوس كيروش و دســتيارانش زمان كافي براي مطالعه سيستمهاي ديگر فوتبالي را نيز دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.