باشگاه پرسپوليس به رسانهها عليه من خط میداد!

طغیان به سبك طارمي: باشگاه من را مقابل هواداران قرار داد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

پرسپولیس تیم محبوب من است اما به خاطر برخي مسائل حاضر بودم شانس قهرماني آسیا و احتمال مرد آسیا شدن را از دست بدهم اما از پرسپولیس بروم چون شرایط اصال خوب نیست. آقایان دو سال من را جلوي هواداران قرار دادند.

در حالي كه مصاحبههاي دو روز اخیر بازیکنان پرسپولیس از جمله مهدي طارمي حول مشکالت مالي این باشگاه و طلب چند صد میلیوني هر یك از بازیکنان ميگشت مهدي طارمي با مصاحبهاي آتشین همه پرسپولیسيها را غافلگیر كرد و رودرروي باشگاهش ایستاد. البته كه قابلپیشبیني بود كه طارمي به خاطر سنگ اندازي باشگاه پرسپولیس بر سر راه انتقالش به اروپا از شرایط به وجود آمده فوقالعاده عصباني باشد اما هیچ كس پیش بیني نميكرد او اینقدر زود دعوا را علنی كند. البته جالب اینجاست كه این حرفها تازه مقدمهاي براي حرفهاي آتشین بعدي است و داستان بین او و باشگاهش احتماال جديتر خواهد شد. هر چند ممکن است بالفاصله بعد از مصاحبه طارمي، باشگاه هم به حرفهاي او واكنش نشان دهد اما در ادامه این ماجرا و موضعگیري این بازیکن علیه مدیران، باشگاه ميتواند كار را براي برانکو و پرسپولیس سخت كند.

مهدي طارمي ميخواست هر طور شده به اروپا برود و همه مقدمات الزم را فراهم كرده بود تا در سال منتهي به جام جهاني جزو لژيونرهايي باشــد كه در تركيب اصلي تيم ملي در روسيه بــه ميدان خواهنــد رفت. او قيد پيشــنهاهاي قطري، ژاپني و چيني را زد و روي پيشنهادهاي اروپايياش متمركز شد اما باشگاه پرسپوليس با گذاشتن شــرط پرداخت يك ميليون يورو براي رضايتنامه كار انتقال او را دشــوار كرد و حتي با پرداخت قسطي اين مبلغ براي صدور رضايتنامه موافقت نكردند.

بعد از آن اتفاقات كه منجر به ماندن طارمي در پرســپوليس شد مشخص بود اين بازگشت با بازگشــت فصل گذشته بســيار متفاوت خواهد شــد چرا كه طارمي به شدت از مديران باشگاه عصباني اســت. او فقط يك هفته خودش را نگه داشت تا تن به مصاحبهاي حاشيه ساز بدهد.

بعد از ظهر ديروز آقاي گل سرخها به شكل عجيبي عليه مديران باشگاه شوريد و گفت: « به خاطر اينكه تيم محبوبم پرســپوليس به حاشيه نرود، تا به حال يك كلمه هم عليه باشگاه حرف نزدم و همواره سكوت كردم و همه چيز را درون خودم ريختم.

اين اتفاق باعث شــد تا هواداران عزيزمان واقعيتهاي باشگاه پرسپوليس را متوجه نشوند و در اين بين فقط به من فحاشــي ميكردند كه من به خاطر عشــق به پرسپوليس و هوادارانش موضعي نگرفتم. من به خاطــر هواداراني كه از صميم قلب دوستشان دارم همه بياحتراميها را بــه جان خريــدم و هيــچ حرفي نــزدم تا پرسپوليس وارد حاشيه شــود. متاسفانه شاهد بوديم كه از ســوي باشــگاه برخــي خبرها به رسانههای خاصي ميرفت و عليه ما منتشر ميشد كه وقتي ماجرا را پيگيری كرديم، متوجه شــديم كه خود باشــگاه اين خبرها را به آنها داده تا ما را مقابل هواداران قرار دهند.»

طارمــي بعد از طرح اين مســائل كه ممكن است حتي منجر به احضارش به كميته انضباطي باشــگاه شــود، گفت: «براي اينكه پرسپوليس به حاشيه نرود حرفي نزدم اما امسال همه واقعيتها را خواهم گفت. مردم فكر ميكنند مديران باشگاه چه انسانهاي خوبي هستند اما من همه واقعيتها را به وقتــش خواهم گفت. مطمئنــا به هواداران پرســپوليس ميگويم چرا امســال ميخواستم از پرســپوليس جدا شوم. پرســپوليس تيم محبوب من اســت اما به خاطر برخي مسائل حاضر بودم شانس قهرماني آسيا و احتمال مرد آسيا شدن را از دست بدهم اما از پرسپوليس بروم چون شرايط اصال خوب نيســت. آقايان دو ســال من را جلوي هواداران قرار دادند.

هواداران مطمئن باشــند به وقتش ميگويم كه مديران باشــگاه در اين 2 سال با من و امثال من چه كاري انجام دادند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.