ربيع خواه: امسال همه مدعي بازي كردن هستند

با هدف تكرار قهرماني وارد فصل جديد ميشويم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

محسن ربيع خواه كه فصل قبل مهره كارآمدي براي پرسپوليس بود و در سه پست براي تيمش بازی كرد امسال هم با وجود دوري احتمالي از تركيب اصلي ميتواند نقش يك بازيكن ذخيره كارگشا را براي برانكو ايفا كند و در پســت دفاع مياني، مدافع چپ و هافبك دفاعي به ميدان برود. ربيع خواه در گفت و گويي درباره مســائل پيش روي پرسپوليس صحبت كرده است:

ضعف نفت در ســوپرجام: جواب منتقدان را اينطور ميدهم كه قدرت ما باعث ضعف نفت شــده بود. هر چه باشــد تيم نفت تهران تيم قابل احترام و با شــخصيتي است اما ما هم پرسپوليس هستيم؛ قطعا هر بازيكنــي مقابل ما به ميدان ميآيد انگيزهاش چند برابر ميشــود و ما كامال به اين موضوع واقفيم.

بازي فوالد در هفته اول: واقعيت را بگويم من شناخت زيادي از تيم فوالد ندارم اما موضوعي كه مهم اســت اينكه ما در هر بازي فقــط به تيم خودمان نــگاه ميكنيم و به رقبــا كاري نداريم. هر بــازي براي ما مهم اســت بخصوص اينكه بازي اول در هر مسابقاتي بســيار مهم و حياتي است. با اين همه براي ما فرقي نميكنــد كه رقيبان ما چه كساني هستند. ما فقط به بازي خودمان نگاه ميكنيم و با اين هدف وارد مســابقات ميشويم كه قهرمانيمان را تكرار كنيم. شــرایط پرسپولیس: خدا را شكر ميكنم كه وضعيت تيم از نظر فني و بدني خوب اســت اما مطمئنا هر چه بيشــتر بازي كنيم شرايط بدني بازيكنان بهتر ميشــود. جاي شــكر دارد كه ما در سوپرجام بازي كرديم و اين موضوع كمك زيادي به ما كرد. مطمئنا در بازيهاي بعدي وضعيت بدني بازيكنان بهتر هم خواهد شد.

اردوي اوكراین: خوشــبختانه اردوي خيلي خوبــي در اوكراين داشــتيم. هم امكانات و هم شــرايط تمريني در بهتريــن وضعيت بود. مطمئنا ثمره اين اردو را در بازيهاي ليگ خواهيم ديد. در بازي با نفت هم نشان داديم كه اردوي اوكراين چقدر خوب بود و تاثير آن را در نوع بازيمان مشاهده كرديم.

درگیري بازي با اســتال: موضوع خاصي نبود. ما بازيكنان هيچ درگيري نداشــتيم. در آن بــازي روي يكي از بازيكنان ما خطا شــد و هواداران پرســپوليس به دليل عشق و عالقهاي كه به بازيكنانشان دارند نســبت به اين موضوع معترض شــدند و اين يك بگو مگوي ساده بود. موضوع خيلي خاصي نبود كه به آن پرداخته شود.

تکرار قهرماني: قطعا كار ما ســختتر از ســال قبل است چرا كه ما مدافع عنوان قهرماني هســتيم و حريفان همگي قدرت پرسپوليس را ميشناســند. امسال بدون شــك كار ما سختتر از سال گذشته است و ما هم اين موضوع را ميدانيم به همين دليل خيلي بيشــتر و ســختتر تمرين كرديم تا بتوانيم قهرماني فصل قبلمان را تكرار كنيم؛ البته هدف ديگري هم داريم و آن قهرماني در آسيا است. ميخواهيم به آن برسيم.

بودجه االهلي و مشکالت مالي پرســپولیس: قبول دارم كه بودجه آنها بســيار زياد اســت و به هيچ عنوان با ما قابل مقايسه نيست اما ايرانيها نشــان دادند كه هر جا پاي پرچم كشــورمان وسط باشد با غيرت و تعصب وارد كار ميشوند و حريف برايشان فرقي ندارد. در همه رشتههاي ورزشي اين موضوع را ديدهايم كه ورزشكاران ما در بازيهاي بينالمللي بدون توجه به نام حريفان وارد مسابقه ميشوند. براي ما هم فرقي نميكند كه حريفمان چه كسي باشد. ما با همه قوا براي صعود به مرحله بعد به مصاف االهلي ميرويم.

دور ماندن از تركیب اصلي: به هر حال كار نه براي من بلكه براي همه بازيكنان ســخت است. از طرفي اسكلت اصلي تيم ما حفظ شده و از طرفــي بازيكنان موثر برخي تيمها به ما اضافه شــده و همه بازيكنان مدعي بازي كردن هســتند. قطعا هر بازيكني تالش و كوشش بيشتري داشــته باشد با نظر سرمربي تيم بازي ميكند. من هميشه نشان دادهام كه تابع نظرات ســرمربي تيم هســتم و اين موضوع را سال گذشته به خوبي نشان دادم. امسال هم اگر بازي كنم با همه توانم به ميدان ميروم و اگر بازي نكنم با همه وجود براي موفقيت پرسپوليس دعا خواهم كرد. نه تنها براي من بلكه براي كل بازيكنان موفقيت پرسپوليس مهم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.