ماهيني: ما نماینده ایران هستيم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بعد از اينكه سيدجالل حسيني تاكيد كرد بازيكنان پرســپوليس قصد تعطيلي تمريــن و اعتصــاب را ندارنــد و فقط به وضعيت موجود معترضند نوبت به كاپيتان دوم تيم رسيد تا به نوعي حرفهاي او را تكرار كند. حســين ماهيني ديروز گفت: «ببينيد واضح و شــفاف ميگويم كه در تيم پرسپوليس ديگر هيچ وقت اعتصابي به وجود نميآيد. مــا اگر حرفي زديم به دليل اعتراض بوده و قصد اعتصاب نداريم. ما فقط ميخواســتيم مشكالت و مواردي كه الزم است را به گوش مسووالن باشگاه برســانيم. دوست داشتيم كه مردم بدانند چه مشــكالتي وجود دارد اما به هر حال پرســپوليس يــك تيم دولتي اســت. ما انتظار داريم از پرســپوليس بهعنوان يك تيم دولتي حمايت شود. ما نماينده ايران در آسيا هستيم و مطمئنا اگر حمايتهاي بيشتري از ما صورت بگيرد ميتوانيم براي كشــور عزيزمان در آســيا افتخارآفريني كنيم. بــه هرحال در اين شــرايط ديگر حرف تيم باشــگاهي نيست و ما نماينده يك كشور هستيم. از همين طريق از آقاي روحاني رييس جمهوری كشورمان تقاضا داريم كه به كمك پرســپوليس بيايد. ما نماينده ايران در آسيا هستيم و نام ايران را در اين مسابقات يدك ميكشيم.»

ماهيني درباره بازي با فوالد در هفته اول فصــل جديد هم گفــت: «همانطور كــه همــه عالقهمنــدان به فوتبــال در جريان هســتند خيلــي از تيمها تغيير و تحوالت بســيار زيادي داشــتند و شايد بتوانم بگويم فقط تيــم ما بود كه حدود 0۹ درصــد اســتخوانبندي تيم را حفظ كرده اســت. فــوالد همــواره تيم خوب و قابــل احترامي بوده و مــا آنها را رقيب قدرتمندي ميدانيم. ما ســال گذشــته در هفته دوم با فــوالد بازي كرديم و در حاليكه ميتوانستيم اين تيم را شكست دهيم در نهايت به تساوي رسيديم. قطعاً فوالد حريف سرســخت و بزرگي براي ما خواهد بود چرا كه ايــن تيم از مربيان و بازيكنان خوب و شاخصي بهره ميبرد. در كل اميدوارم اين تيم ما باشد كه برنده از زمين خارج ميشود.»

مدافع چپ و راســت سرخها وضعيت تيمــش در آســتانه فصل تازه را مناســب توصيــف كرد: «يكي دو هفتــه ديگر زمان الزم داريــم تا بدنهايمــان از اين وضعيت و ســنگيني دوران بدنســازي خارج شود. خوشــبختانه بدنسازي ما خيلي عالي است و همه هدف ما اين است كه از ابتداي فصل مثل سال گذشــته بازيها را خوب شروع كنيم. اميدوارم هواداران پرسپوليس هم از همان بــازي اول از ما حمايــت كنند و به اســتاديوم بيايند تا با حضور پرشــور آنها بتوانيم امتيازات كامل را بگيريم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.