تشنگی وسط61میلیونمترمکعبآبشرب

گزارش اختصاصی ایران ورزشی از 32 رویینگ سوار در سد کینه ورس

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - محسن آجرلو ‪Mohsen Ajorloo‬

مشاهدات اولیه ما از تمرینات قایقرانان در این سد، صحنه های جالبی داشت. نخستین صحنه ای که دیدیم، نشستن قایقرانان روی زمین و شرایط نامساعد و نداشتن محل استراحت مناسب در کنار سد بود و همینطور نبود آب شرب کافی در زیر آفتاب طاقت فرسا آن هم کنار میلیونها متر مکعب آب!

قایقرانان ایران این روزها به جای دریاچه آزادی کیلومترها دور از تهران، یکی از پرجمعیت ترین اردوهایشان را برپا کرده اند. اردویی که در مجموع 32 قایقران زن و مرد رویینگ در آن حضور دارند و اتفاقی کم نظیر را فراهم کرده اند. اردوی این روزهای رویینگ سواران ایران در استان زنجان نزدیکی های شهرستان ابهر برگزار می شود. از ابهر که به سمت قیدار بروی، بعد از ده کیلومتر به روستای مرتفع و زیبایی به اسم «کینه ورس» می رسی. در پنج کیلومتری روستا هم سدی با همین نام وجود دارد که محل تمرین این روزهای تیم رویینگ قایقرانی است. سدی زیبا که این روزها به باالترین میزان آب خود رسیده و میزبان خوبی برای قایقرانان است. اردویی که ما هم سری به آن زدیم تا شرایط قایقرانان را از نزدیک ببینیم.

امکانات حداقلی

اردوی این روزهای رویینگ سواران ایران یک اتفاق کم نظیر در ســال های اخیر اســت. در حال حاضــر 18 قایقران زن به همراه دو مربی و چهارده رویینگ سوار مرد با چهار مربی زیر نظر «جیوگا» ســرمربی خارجی شان مشــغول تمرین در ســد کینه ورس هستند. طی روزهای آینده قرار است تعداد دیگری از نوجوانان و جوانان هم به این اردوها اضافه شوند تا در کنار بزرگساالن تمرین کنند. حاال چرا سد کینه ورس؟

ســولماز عباســی از قهرمانان سابق رویینگ ایران و یکی از مربیان حاضر در این اردو درباره انتخاب این ســد توضیح می دهد: «ما برای برگزاری اردو چندین ســد را مد نظر داشــتیم. ســد هایی در ارومیه، اردبیل و میانه بررســی شد و هر کدام به دالیلی رد شــدند. برخی شرایط خوابگاهی مناسبی نداشتند و برخی هم مانند سد اردبیل، مسافت مورد نیاز بچه ها در ســد وجود نداشــت و جایی مانند ســد میانه هم خوابگاه دختران و پسران در نزدیکی هم نداشت. به همین دلیل در نهایت این سد را انتخاب کردیم.»

مشــاهدات اولیــه مــا از تمرینات قایقرانان در این سد، صحنه های جالبی داشت. نخســتین صحنه ای که دیدیم، نشســتن قایقرانان روی زمین و شرایط نامســاعد و نداشــتن محل اســتراحت مناسب در کنار سد بود و همینطور نبود آب شرب کافی در زیر آفتاب طاقت فرسا آن هم کنار میلیونها متر مکعب آب!

قایقرانان پس از حدود پنج ســاعت تمرین بایــد با یک بطــری آب، چیزی حدود دویســت متر را زیــر آفتاب پیاده می رفتند تا به آب آشامیدنی دست پیدا کنند، آن هم در شــرایطی که کنار سد تمرین می کنند و آب سد هم به باالترین حد آب خود رسیده و امسال بارها و بارها سرریز کرده اســت! جالب اینجاست که روســتای کینه ورس هم کــه در فاصله پنج کیلومتری این روســتا قرار دارد، دو روز تمــام با قطعی آب مواجه بود و مردم روســتا برای تامین آب آشامیدنی دچار مشکل بودند.

آماده شدن خوابگاه پس از یک هفته

مربی تیــم ملی دربــاره امکانات و شــرایط این اردو می گوید: «همان طور که دیدید برای تامین آب مورد نیاز بچه ها دچار مشکلیم و مسووالن در تاشند این مشــکل را بر طــرف کنند. از طرف دیگر برای اســکان بچه ها هم ســخت در تاشــیم. در مدت هفت، هشت روز گذشــته بچه ها همگی در ابهر مســتقر بودنــد و هر روز باید پانــزده کیلومتر را برونــد و برگردند.» او ادامــه می دهد: «البتــه این را نبایــد فراموش کنیم که مســووالن ســد به هیچ وجــه آمادگی میزبانی از ما را نداشتند و مراحل آماده ســازی خوابگاه را همزمان با آغاز اردوها شــروع کردیم که طی روزهای آینده به نتیجه می رسد.»

سختگیری جیوگا

تیم رویینگ ایران در سال 2017 دو رقابت مهم قهرمانی آســیا و جهان را در پیش دارد و اردوهای خود را برای شرکت در همین رقابت ها برگزار می کند.

اردوهایــی که قرار اســت در پایان، نفرات برتر و ملی پوشــان ایران را برای شــرکت در رقابت های جهانی و آسیایی انتخاب کند. عباســی در ایــن باره می گوید: «جیوگا مربی ســختگیری اســت و بعید اســت تمام نفرات حاضر در اردو را برای اعــزام انتخاب کند. ما اســامی تمام نفرات را برای شــرکت در تورنمنت هــای پیش رو اعام کــرده ایم اما قطعا بر اســاس رکورد ها نفراتی از این لیست خط خواهند خورد. جیوگا دوســت دارد نفراتی را که به مســابقات می فرســتد به رکوردهای خوبی دســت پیدا کنند و به همین دلیل با وســواس و سختگیری زیادی نفرات اعزامی را انتخاب می کند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.