الهه احمدي : اميدوارم دادگر به وعدههايش عمل كند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

بانــوي تیرانــداز المپیکي ایران ميگوید باید همــه اهالي تیراندازي دست به دست هم دهند تا مشکات و حواشي از این رشته دور شود. الهه احمدي که گویا از حواشــي یکي دو سال اخیر تیراندازي به شدت خسته اســت، با اشــاره به تغییراتي که در فدراســیون اتفاق افتــاده، ميگوید: «آقاي دادگر در روز معارفه خود در مورد خیلي از مسائل صحبت کرد و تاکید زیادي داشت که قلب تپنده هر فدراســیون اعضاي تیم ملي هستند. رییس فدراســیون تیراندازي معتقد بود که اگر مليپوشــان موفق عمل کنند فدراســیون هم موفق خواهد بود، هر فدراســیون بــا قهرمانانش شناخته ميشود. دادگر تاکید داشت که به ردههاي سني رسیدگي ميکند و تیم ملي را نظــام مند و قانونمند خواهد کرد و حقوق، مزایا و امکانات تمرینــي را براي مليپوشــان فراهم کند. او گفت مشکل فشنگ غیر قابل حل نیست و ميتوان شرایط تمریني مليپوشان را فراهم کرد. من هم تنها انتظار دارم که رییس فدراســیون به همین حرفهایي که بهعنوان برنامه مطرح کرده اســت عمل کرده و این برنامههــا را اجرایي کنــد. اگر این برنامهها اجرایي شــوند عالي است و ما دیگر انتظاري نداریم.»

این بانــوي تیرانداز بــا تاکید بر اینکه همــه باید تاش کننــد تا این فدراســیون آرامــش داشــته باشــد، ميگوید: «کار مدیریت ســخت است و باید مدیر جنبههاي مختلف را در نظر بگیرد. فدراسیون تیراندازي بدهيهاي میلیاردي، بحث حقوقها و مشــکات زیادي دارد. تیراندازي رشته پر خرجي اســت، نميدانم که مشــکل فشنگ و ساچمه حل ميشــود یا نه اما آن طور که مسووالن ميگویند قابل حل است که امیدوارم این اتفاق بیفتد.»

او در مــورد رقابتهاي پیش روي رشــته تیراندازي و انتخاب چهرههاي جدید براي برخي مواد نیز توضیحاتي ميدهد: «تا پایان سال 2017 دو رقابت مهــم، فینال فینالیســتها و قهرماني آسیا را پیش رو داریم. اتفاق خوبي که در شــش ماه سرپرستي فدراسیون رخ داد، بــه نظر من انتخاب تیراندازان کم تجربه اما موفق براي رقابتهاي فینال فینالیســتها بود. من خــودم در این رقابتها حضور ندارم، چون متاســفانه در رقابتهاي جهاني نتوانســتم مدال بگیرم اما کســاني وارد ایــن رقابتها شــدند که چهرههاي جدید و نوجواني هستند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.