اينچه درگاهي: درست مديريت می كنم تا ژيمناست تراكت پخش نكند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رییس فدراســیون ژیمناســتیک در نظــر دارد کادر فدراســیونش را به گونهاي بچیند که بتوانــد برنامههایش را اجرایــي کند اما گویــا در اجراي این طرح با مشــکاتي مواجه شــده است. زهرا اینچهدرگاهي در واکنش به جدایي برخي از کارکنان فدراسیون ژیمناستیک پــس از حضور او در این فدراســیون و شایعه اخراج دسته جمعي که در فضاي مجــازي مطرح شــده، ميگوید: «هیچ اخــراج دســته جمعي در کار نیســت. برخي به دنبال آشفته کردن فضا هستند و برخي نیز شاید منافعشان با این کار به خطر افتاده و سعي دارند جو را متشنج کنند. برخي افراد بودند که وظیفه بسیار کمي در فدراســیون داشتند اما حقوق باالیي ميگرفتند. من از آنها خواستم که کارهاي مفید خود در یک ماه گذشته را روي کاغذ بنویسند و جالب اینکه برخي از آنها هیچ چیزي براي نوشتن نداشتند. این پولي که بيدلیــل و بدون کمترین کار پرداخت ميشد، از بیتالمال بوده و براي ژیمناستیک است. در واقع اگر من بتوانم این پول را درســت مدیریت کنم، ميتوانم به ژیمناستي که تراکت پخش ميکند تا شــرایط حضورش در اردوي تیم ملي را فراهم کند، کمک کنم.»

اینچهدرگاهــي بــا بیــان اینکه از حاشیهها نميترسم، ميگوید: «اگر قرار بود از راه ترس و مماشــات وارد شــوم، شــرمنده آن ورزشــکاري ميشدم که تراکت پخش ميکند تا بــه اردو بیاید. مــن مطمئن بودم که هجمــهاي ایجاد ميشــود و آماده پرداخت هزینه مقابله با این هجمه هستم.»

رییس فدراسیون در بخش دیگري از صحبتهایش درباره غیبت نمایندهاي از ایــران در نشســت هیــات رییســه فدراســیون جهانــي توضیــح کوتاهي ميدهد: «این نشســت یک هفته دیگر در نروژ برگزار خواهد شــد و متاسفانه فرصت حضور یک نماینده از ایران را در آن از دســت دادیم. پیش از این اقدامي در این باره صورت نگرفته و این شرایط رقم خورده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.