يك تيم مصدوم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - ناصر انصافی مقدم ‪Naser Ensafi Moghaddam‬

مجيد و مهدي علياري، رامين طاهري، افشين بيابانگرد، ســامان عبدولي، حسين نوري، محمدعلي گرايي، يوســف قادريان و امير قاســمي منجزي از جمله مصدومان تيم ملي كشتي فرنگي هستند. اگر ماجراي مصدوميت ســعيد عبدولي را كه با استناد بــه آن از انتخابــي تيم ملي معاف شــد، باور كنيم، بايــد بگوييم كه تعداد مصدومــان تيم ملي بيش از نفرات يك تيم اســت. برخي از اين مصدومان جايي در تركيــب تيم ملي در مســابقات جهاني نخواهند داشــت اما برخي از اين نفرات هم بايد به رقابتهاي جهاني اعزام شــوند كه همين مسووليت كادر فني و تيم پزشــكي را براي رســاندن اين تيم به مسابقات جهاني افزايش ميدهد اما واقعا اين ســوال همچنان مطرح اســت كه در اردوي تيم ملي چه خبر اســت كه اين تعداد مصدوم روي دســت تيم ملي كشــتي فرنگي گذاشته؟

محمدعلــي گرايي، يوســف قادريان، ســعيد عبدولي و حســين نــوري از جمله نفراتي هســتند

بیست و سومین دوره المپیك ناشنوایان

تيم ملي كشتي فرنگي نزدیك به یك ماه دیگر باید در رقابتهاي جهانی فرانسه به ميدان برود. این تيم در شرایطي خود را براي این رقابتهای مهم آماده ميكند كه با مشكالت بسيار زیادي روبهرو است كه مشخص نيست این مشكالت را كادر فني بتواند در این فرصت اندك رفع كند یا نه. یكي از این مشكالت اساسي مصدوميت برخي از چهرههاي شاخص تيم ملي است كه نگرانيهاي زیادي را به وجود آورده. البته مصدوميت در ورزش سنگين و پر برخورد كشتي امري طبيعي است اما موضوعي كه این روزها نگرانيهاي زیادي را به وجود آورده است، افزایش چشمگير تعداد مصدومان تيم ملي است. وجود 10 مصدوم فقط در كشتي فرنگي این سوال را به وجود ميآورد كه در اردوي تيم ملي واقعا چه خبر است؟ كه حضورشــان در رقابتهاي جهاني قطعي اســت اما با مصدوميت روبهرو هســتند. برخي از مصدومان تيم ملي واقعا در شــرايط سختي قرار دارند و حتي آينده ورزشــي آنها هم در ابهام اســت. به طور مثال رامين طاهري با اتفاقي عجيب و باور نكردني روبهرو شده است. اتفاقي كه شــايد براي كمتر ورزشكاري پيش بيايد. مصدوميــت هر دو زانو و جراحي هر دو موضوعي نيست كه براي هر كسي رخ بدهد اما براي طاهري اين اتفاق رخ داده اســت و حاال مشــخص نيست كه آيا او ميتواند براي رقابتهاي جهاني سال 2018 هم آماده شود.

عالوه بر رامين طاهري، مهدي علياري هم بايد زانوي خــود را جراحي كند. او پيــش از انتخابي با مصدوميت روبهرو شــده بود اما اجازه غيبت در اين رقابتهــا را به او ندادند. همواره در آســتانه حضور كشتيگيران در مسابقههاي مهمي همچون قهرماني جهــان و المپيك، آمار، ميزان و شــدت مصدوميت و آســيب ديدگي آنان باال ميرود كه مسائلي چون نحوه تمرينات خود كشتيگيران و نحوه تمريندهي مربيــان، افزايش فشــار تمريني و حتي اســترس و اضطراب و فشار روحي ناشي از حضور در مسابقههاي مهم در آن دخالت زياد دارد.اينكه كشتي كال ورزش «صدمه زني» اســت، واقعيتي انكار ناپذير است كه بايــد بدون تعارف آن را پذيرفت. كشــتي و همراه و همدم آن يعني «مصدوميت» با هيچ كشــتيگيري تعارف و شــوخي ندارد و همه قهرمانان كشــتي به طور جدي در معرض خطر مواجه شــدن با آســيب ديدگي در هنگام مبارزه و حتي تمرينات هســتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.