علی مرادي، انوشيرواني را از تيم ملی دانشجويان هم كنار گذاشت

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

به تعبيري ديگر هيچ كشتيگيري را نميتوان يافت كه در مســير و دوره قهرمانــياش دچار مصدوميت و آســيب ديدگي نشده باشــد. حتي كشتيگيران غيرحرفــهاي هم كه به قهرماني فكــر نميكنند، با مشكل مصدوميت روبهرو هستند. ملكمحمدي: گرایي و قادریان به

تمرینات ميرسند با اين اظهارنظر علي اشــكاني به ســراغ تورج ملك محمدي رييس كميته پزشــكي فدراســيون كشــتي رفتيم. ملكمحمدي بر خالف علي اشكاني خيلي حرفهايتر با ايــن ماجرا برخورد كرد و ضمن اينكــه مصدوميت را امري طبيعي در كشــتي اعالم كرد از آمــار مصدومــان تيم ملي هــم گفت: «در حــال حاضر حســن رحيمي و كميل قاســمي تنها كشــتيگيران صدمه ديده در كشــتي آزاد هستند. رحيمي از مدتها قبل مشــكل درد زانو داشت و در يك ســال اخير با آن مدارا كرده و اكنون مشــغول فيزيوتراپي در اردوي تيم ملي اســت. قاسمي هم از قبل از رقابتهاي انتخابي از ناحيه گردن احســاس ناراحتي ميكرد.»

ملــك محمدي، آمــاري هم از كشــتيگيران مصدوم كشــتي فرنگي ارائه كرد كه نشــان ميدهد تعــداد فرنگيكاران مصدوم بيشــتر از كشــتي آزاد اســت: «راميــن طاهري، مهــدي عليــاري، مجيد علياري، محمدعلي گرايي و يوسف قادريان از جمله مصدومان تيم ملي هســتند. ام.آر.آي گرفته شده از زانوهاي آسيب ديده رامين طاهري و مهدي علياري نشــان ميدهد كه اين دو بايد زانوهاي خود را حتما جراحي كنند و قطعا به مســابقههاي جهاني امسال نخواهند رسيد.»

ملك محمدي ادامه داد: «امير قاسمي منجزي كه چند ماه پيش و قبل از مســابقههاي جام جهاني در آبادان يك عمل جراحي روي انگشت دست خود كرده بود، حاال از ناحيه زانو آسيب ديده كه مشغول فيزيوتراپي اســت. مجيد علياري هم اواخر اســفند ماه چشــم خود را عمل كرده بود و خوشــبختانه رو به بهبودي اســت و ميتواند در تمرينات و رقابتها شــركت كند. محمدعلي گرايي هم از ناحيه مچ پا و آرنج دست آسيب ديدگي دارد كه كامال تحت اختيار كادر پزشــكي قرار گرفته و با انجام فيزيوتراپي، هر دو مصدوميت او رو به بهبودي است. يوسف قادريان نيز با آســيب ديدگي جزيي در عضله ساق پاي خود روبهرو اســت كه بــا فيزيوتراپــي، درمانهاي الزم براي او انجام شــده و به زودي ميتواند در تمرينات شــركت كند.» رييس كميته پزشــكي فدراســيون كشــتي همچنين گفت: «از ســوي ديگر تعدادي از كشــتيگيران از جمله مصطفي حسينخاني و امير طاهري در كشــتي آزاد و سيدمصطفي صالحي زاده در كشــتي فرنگــي در جريان رقابتهــاي انتخابي تيمهاي ملي از ناحيه سر و صورت دچار پارگي شده و با بخيه توانســتند به رقابتها ادامه دهند. وظيفه ما اين اســت تيمهاي ملي كشتي را از نظر پزشكي كامال آماده شركت در مســابقههاي جهاني كنيم تا اعضاي كادر فني بتوانند با خيالي آسوده به تمرينات آمادهسازي مليپوشان بپردازند.»

ســجاد انوشيرواني بعد از كنارهگيري از ســرمربيگري تيم ملي وزنهبرداري، از تيم ملي دانشــجويان هم بركنار شد. انوشيرواني كه در اعتراض به تصميم فدراسيون وزنهبــرداري در دادن اختيار به كيانوش رســتمي براي تمريــن كردن به تنهايي، از ســرمربيگري تيم ملــي كنارهگيري كرده بود، بــا تصميم فدراســيون وزنهبرداري از هدايــت تيم ملي دانشــجويان هم بركنار شــد. كادر فني تيمهاي ملي دانشــجويان بايد از ســوي فدراســيونها معرفــي شــوند كه بــه همين دليل فدراســيون وزنهبرداري تصميم گرفته اســت اصغر ابراهيمي را بهعنوان ســرمربي دانشــجويان معرفي كند. اين در حالي اســت كه تا پيش از اين ســجاد انوشــيرواني بهعنوان ســرمربي اين تيــم فعاليت ميكرد. ظاهرا كنارهگيري انوشيرواني در اعتراض به تصميم تنهايي تمرين كردن كيانوش رستمي خيلي براي علي مرادي گران تمام شــده كه تصميم گرفته سجاد انوشيرواني را از اين تيم كنار بگذارد.

اعالم فهرست شرکت کنندگان نهایی وزنهبرداري نوجوانان و جوانان آسیا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.