قهرمانی شاگردان محمدی

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رقابتهای کشتی آزاد نوجوانان آسیا

تيم كشــتی آزاد نوجوانــان ايران با كســب4طال، 2نقره و 2 برنز و ايستادن در ســكوی قهرمانی به كار خود در رقابتهای نوجوانان قهرمانی آسيا پايان داد.

وزن 46 كيلوگــرم: ســيد عرفــان جعفريــان پس از اســتراحت در دور اول با برتری مقابل كشتی گيران ازبكستان و هند به فينال رســيد. جعفريان در اين ديدار در مصاف با كشتی گير قزاقستانی با نتيجه 10 بر صفر به پيروزی رسيد و قهرمان شد.

وزن 54 كيلوگرم: مهدی عشــقی در دور اول از ســد حريف مغولی خود گذشت. او در ادامــه كشــتی گيران كــره جنوبی و قرقيزستانی را هم شكست داد تا به مسابقه پايانی برسد. عشــقی در ديدار نهايی مقابل كشتی گير هندی با نتيجه 4 بر 2 به برتری رسيد و صاحب مدال طال شد.

وزن 63 كيلوگــرم: اميرحســين مقصودی ابتدا كشــتی گير قزاقســتانی را شكســت داد، اما در ادامــه مقابل حريفی از ژاپــن 7 بر 5 مغلوب شــد كــه با توجه به شكســت ايــن كشــتیگير در دور بعد، مقصودی از دور رقابتها كنار رفت.

وزن 69 كيلوگرم: سيد مبين حسينی بعد از برتری مقابل كشتی گير كره جنوبی، در اتفاقــی نادر مقابل حريفی از پاكســتان شكســت خورد كه با توجه بــه راهيابی اين كشتیگير پاكســتانی به فينال، حسينی در گروه شــانس مجدد با غلبه بر كشــتیگير ازبكستانی به ديدار ردهبندی رسيد. حسينی در ايــن ديدار با نتيجه 6 بر 6 حريف مغولی خود را شكست داد و صاحب مدال برنز شد.

وزن 76 كيلوگرم: ميثم زارع پس از اســتراحت در دور اول از سد كشتیگيران ازبك و قرقيزستان گذشت و به ديدار فينال راه يافــت. زارع در اين ديدار مقابل نماينده كشــور هند با نتيجه 7 بر 6 مغلوب شد و به مدال نقره رسيد.

وزن 85 كيلوگرم: عبــاس فروتن پس از استراحت در دور اول كشتی گيران قزاقســتان و چين را با ضربه فنی شكست داد تــا راهی ديدار نهايی شــود. فروتن در ديدار پايانی مقابل كشتی گير ازبكستانی با نتيجه 10 بر 8 به پيروزی رسيد و قهرمان شد.

وزن 100 كيلوگرم: هم ســيد مهدی هاشــمی با سه ضربه فنی به فينال رسيد. او كشتی گيران ژاپن، تاجيكستان و قزاقستان را ضربه فنــی كرد تا پنجمين فيناليســت ايران باشــد. هاشــمی در اين ديدار حريف تركمنستانی را شكست داد و صاحب مدال طال شد.

تيم كشــتی آزاد نوجوانان ايران در روز نخســت اين رقابتها نيز توســط مرتضی پورمرتضوی در وزن 58 كيلوگرم مدال نقره و مهدی ويســی در وزن 42 كيلوگرم مدال برنز را به دست آورده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.