مونتال: باكا در ليگ اروپا با ما نيست

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

وينچنــزو مونتــال مربــي ميــالن در كنفرانس خبري پس از برد 4 بر صفر تيمش برابــر بايرن مونيخ اعالم كــرد كه كارلوس باكا، روسونري را براي بازي پنجشنبه شب برابــر كرايووا روماني در دور ســوم مرحله مقدماتي ليگ اروپا همراهي نميكند. پيش از اين اخبــاري درباره جدايي باكا از ميالن شنيده ميشــد و االن اين اتفاق قطعي به نظر ميرســد. اگر باكا در ليــگ اروپا براي ميــالن بازي كند، در فصــل پيش رو براي تيمي ديگر نخواهد توانســت در رقابتهاي اروپايــي به ميدان برود و بــه همين دليل ميالنيها نام او را از فهرســت بازيكنانشان براي بازي برابر كرايووا خارج كردهاند.

مونتال درباره مهاجم كلمبيايي تيمش كه ظاهرا مارســي خواهان عقــد قرارداد با او اســت، گفت: «من مقابــل بايرن مونيخ به باكا ميدان ندادم چون او پنجشــنبه هم بازي نخواهد كرد. ما اين كار را با هماهنگي انجام داديم اما كامال مشخص است كه اين خواسته خودش هم بود چون او نميخواهد براي آيندهاش مشكلي به وجود بيايد.»

مونتــال درباره پيــروزي قاطع تيمش برابــر قهرمان فصــل گذشــته آلمان هم گفت: «آمــاده كردن تيم بــراي يك بازي در اين مقطع از فصل بســيار سخت است. گاهي اوقات شــما ضربه ميخوريد و گاهي ديگر نتيجــه ميگيريد. مــن در اين بازي در عملكرد تيمم نســبت به بازي اول برابر بوروســيا دورتموند تفاوتهاي بزرگي ديدم امــا روي نتيجهاي كه رقم خورد حســاب نميكنــم. چيزي كه برايم خوشــايند بود، شــيوه اجرايي شدن خواســتههاي من در زمين بازي توســط بازيكنان بود. ما تيمي يكدســت بوديم و در حــركات بدون توپ هم خــوب كار كرديم. با اين حال هنوز هم كارهاي زيادي بايد انجام دهيم اما مطمئنم برابر كرايووا عملكرد خوبي خواهيم داشت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.