۳۳۱ ميليون پوند براي خريد ۳ مدافع كناري

خانهتكاني در خط دفاعي منچسترسيتي

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

منچسترســيتي دانيلو را از رئال مادريد بــا قيمت 27 ميليــون پوند خريــداري كرد. بنژاميــن مندي هم در راه ســيتي است و اين باشگاه براي او 52 ميليون پونــد به موناكو خواهد پرداخت. به اين ترتيب سيتي تاكنون براي خريد ســه مدافع كناري، 133 ميليون پوند پرداخته است.

دانيلــو هم در ســمت چپ خط دفاعــي ميتوانــد بازي كنــد و هم ميتواند رقيب كايل واكر، ديگر خريد ســيتي در پســت مدافع كناري، در ســمت راست باشــد. مذاكرات بر سر انتقال دانيلو در روزهاي اخير شــدت گرفت، بهويژه كه دو باشــگاه ســيتي و رئال در آمريــكا اردو زدهاند. دانيلو مورد توجه باشگاههاي ديگري، مانند يوونتوس هــم بود امــا در نهايت به سيتي پيوست.

از سوي ديگر، مندي 32ساله هم قرار است به آمريكا برود و در آزمايش پزشكي سيتي شركت كند و به ديگر اعضاي تيم در لسآنجلس بپيوندد. او هدف اصلي ســيتي در پســت مدافع چپ بوده اما موناكو حاضر نشــده بود بر سر قيمت او كوتاه بيايد.

ســرانجام دو باشگاه بر سر انتقال او به توافق رســيدند و اين بازيكن هم به منچسترســيتي خواهد پيوســت. اين بازيكن 32ســاله بــا نمايشهاي پرانرژياش بــراي موناكو در دو بازي رفت و برگشت برابر منچسترسيتي در ليگ قهرمانان، پپ گوارديوال را تحت تاثيــر قــرار داد و او از همان موقع به دنبال جذب اين بازيكن بود.

باكاري سانيا، گائل كليشي و پابلو ســابالتا، سه مدافع كناري سيتي پس از اتمام قراردادشــان از اين تيم جدا شدهاند و الكساندر كوالروف هم به رم پيوسته است.

گوارديــوال بــه دنبــال مدافعان كناري اســت كه در حملــه، تكاپوي بيشتري داشــته باشــند و مطابق با فلسفه او در فوتبال عمل كنند.

منــدي فصل پيــش كمك كرد موناكو قهرمان ليگ يك فرانسه شود. او يك ســال پيش از المپيك مارسي به موناكو پيوســته بود. اين بازيكن 4 بازي ملي هم براي فرانسه در كارنامه خود دارد. انتقال او به انگليس بهزودي انجام خواهد شــد. به جــز او، برناردو ســيلوا هم با قيمت 43 ميليون پوند از موناكو به منچسترسيتي رفته است.

تيــم جــوان موناكو كــه فصل گذشــته به نيمهنهايي ليگ قهرمانان رسيد بازيكنان مهمی را از دست داده است. چلسي تيموئه باكايوكو، هافبك اين تيم را خريده و رئال مادريد هم به خريد كيليان امباپــه با قيمت معادل 100 ميليون پوند عالقه دارد. آرسنال هم سه پيشنهاد براي خريد توما لمار، بال آنها ارائه داده است.

ســيتي در بازار نقــل و انتقاالت فعال بوده و ادرســون دروازهبان، واكر و ســيلوا را به خدمت گرفته. آنها پس از خريــد ايــن دو مدافع كنــاري، به سراغ يافتن باشــگاههايي براي كلچي ايهاناچو و ويلفريــد بوني، دو مهاجم تيمشان خواهند رفت. اين دو مهاجم در تور آمريكاي ســيتي حضور ندارند. سوانزي به خريد بوني عالقه دارد.

ســيتي از فروش كوالروف به رم، 5 ميليون يــورو به دســت ميآورد. او در فهرســت تيــم براي بــازي با منچســتريونايتد در هيوستن حضور داشت اما بازي نكرد، چرا كه انتقالش به مراحل پاياني نزديك شــده بود. او اردوي تيم را ترك كرده است.

كوالروف در پستهاي مدافع چپ و مدافع مياني بازي ميكرد. ســيتي اكنون به سراغ خريد يك مدافع مياني خواهد رفت اما بعيد است دوباره وارد دعوا بر ســر خريد ويرجيل فاندايك، مدافع ساوتهمپتون شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.