كلوپ: كوتينيو عاشق ليورپول است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

يورگن كلوپ گفته كه فيليپه كوتينيو در ليورپول راضي اســت و از اين تيم جدا نخواهد شد. بارســلونا به خريد اين بازيكن عالقه دارد ولي كلوپ با او جلســهاي گذاشــته و درباره انتقالش با او صحبت كرده اســت. ليورپول در اين هفته پيشــنهاد بارســلونا براي خريد اين بازيكن را رد و اعالم كرد كه اين بازيكن تحت هيچ شرايطي فروشي نيســت كه كوتينيو در ژانويه قرارداد جديدي با ليورپول امضا كرد كه پنجساله اســت و مبلغي هم براي فسخ آن در نظر گرفته نشده است.

كوتينيــو در جريان بــرد ليورپول مقابل لسترســيتي عملكرد فوقالعادهاي داشت و گل برتري تيمش را زد و يك گل هم ساخت. كلوپ در نشســت خبري پس از اين بازي دوســتانه گفت: «همه ميدانند كه فيل كوتينيو بازيكني كليدي براي ماســت. ميدانم كه او در باشگاه از راحت هم راحتتر اســت. او عاشق ليورپول است. اينكه توانست در زمان بسيار دشواري از پيشفصل چنين نمايشي داشته باشد، آن هم پس از اين همه جلسه تمريني، عالي است. اين نشان ميدهد كه چه ظرفيتي دارد.»

از كلوپ پرسيده شد كه آيا با اين بازيكن 52ســاله درباره آيندهاش در باشــگاه صحبت كرده و او گفت: «بله اما اين موضوع به شــما ارتباطي ندارد.»

كلــوپ همچنين عصباني بــود كه بابي مدلــي، داور ديدار با لســتر حمايــت الزم را از كوتينيــو به عمل نيــاورد. در نيمه اول، دو برخورد خشــن با كوتينيو انجام شد كه مدلي هيچكــدام را خطا نگرفت و كلــوپ به همين دليل چنان اعتراضي كــرد كه با واكنش داور چهــارم همراه شــد. كلوپ گفــت: «حتي در پيشفصل هم بايد ايــن حرفها را بزنيم. من بابــت دو تصميمي كه دربــاره كوتينيو گرفته شد خيلي خوشــحال نبودم. داور به من گفت كه اگر اينطور رفتار كنم بايد به ســكوها بروم. من هــم گفتم كه اگر من ماننــد امروز رفتار كنم به سكوها خواهم رفت، مشكلي هم نيست اما تو بايد نحوه ســوت زدنــت را تغيير دهي. به نظرم خطا كامال روشــن بــود. صد درصد. خطرناك هم بود. اوضاع مشابهي هم در بازي با ويگان داشتيم. چه كار ميتوانم انجام دهم؟ نامه بنويســم و بگويم: راستي، آن صحنه هم خطا بود؟»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.