ونگر: او جايي نميرود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

آرســن ونگر گفته كه الكســيس ســانچس به پاري ســنژرمن نخواهد رفــت. او همچنين گفته كه ســانچس فروشــي نيســت، نه به باشــگاههاي انگليسي و نه به خارجيها.

سانچس و نمايندگانش روز جمعه به پاريس رفته بودند تا با آنترو هنريكه، مدير ورزشــي پياسجي ديدار كنند. باشــگاه فرانسوي بهزودي پيشنهاد 35 ميليون پوندي براي خريد او ارائه خواهد كرد. خود ســانچس هم از اين باشگاه درخواست دســتمزد معادل 005هزار پونــد در هفته كرده اســت. اين مبلغ باعث شده كه باشــگاه منچسترسيتي اميدوار باشد كه پاريسيها نتوانند او را بخرند. پاري سنژرمن پيشتر دني آلوز كه مورد توجه ســيتي بود را به خدمت گرفته اســت. آلوز 042هــزار پوند در هفته در پياسجي دســتمزد ميگيرد و اين دو برابر مبلغي است كه سيتي به او پيشنهاد داده بود.

اما ونگر هم گفته كه ســانچس به فرانســه نخواهد رفت. او پس از باخت سه بر صفر آرسنال برابر چلسي در پكن گفــت: «اينها فقــط خيالپردازيهاي رسانههاســت.» ونگــر حاضر نيســت سانچس را به رقباي انگليسي بفروشد. از او پرســيدند كه آيا موضع او در برابر فروش سانچس به باشگاههاي خارجي متفاوت اســت و او گفــت: «نه، هيچ تفاوتي ندارد.»

سانچس در تور دوهفتهاي استراليا و چين آرسنال حضور نداشت، چرا كه با تيم ملي شيلي در جام كنفدراسيونها حضــور يافته بود. همچنيــن از بايرن مونيخ بهعنوان يكي از مقاصد احتمالي سانچس نام برده ميشد، تا اينكه او به قهرمان آلمان اعالم كرد كه دســتمزد پيشنهادياش 024هزار پوند در هفته است. همين باعث شــد مقامات بايرن اعالم كنند كــه او را نميخواهند. اين بازيكن اهل شيلي دســتمزدي برابر با دســتمزد پايه ليونل مسي در بارسلونا ميخواهد. مقامات ديگر آرســنال هم اعــالم كردهانــد كه ســانچس با هيچ قيمتي فروشي نيســت، هرچند كه از قــرارداد او با اين باشــگاه كمتر از يك ســال مانــده اســت و در صورتي كه قراردادش تمام شود، ميتواند آزادانه به هر باشگاهي برود. آرسنال حاضر نيست او را به يك باشــگاه ليگ برتري ديگر واگذار كند، حتي اگر مبلغ پيشنهادي آنها 50 ميليون پوند باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.