بونوچي: به خاطر نستا مدافع شدم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

لئوناردو بونوچــي، بازيكن جديد ميالن گفته كه به خاطر الساندرو نستا بود كه مدافع شد. او همچنين گفت كه رابطهاش با يوونتوس از هر دو سو خراب شده بود.

بونوچي در اولين مصاحبهاش با شــبكه تلويزيوني ميــالن گفــت: «بازيكناني كه در كودكي من براي ميالن بازي كردهاند اسطوره هستند، چون قهرمانيهاي بسياري داشتهاند و چيزي به فوتبال اضافه كردهاند. وقتي بزرگتر شدم، نســتا اسطوره من شد و به همين دليل من مدافع شدم. اين بازيكنان صفحات مهمي را در تاريخ فوتبال و تاريخ اين باشگاه نوشتهاند. من در اوايل دوران حضور در ميالن هســتم و اميدوارم كه نقش كوچك خود را در بازگرداندن اين باشگاه به قلههاي سابق ايفا كنم.»

او اولين بازي رسمياش با پيراهن ميالن را در پلــيآف ليــگ اروپا انجــام خواهد داد. بونوچي ميگويــد: «فكر نميكنم اين موضوع تصادفي باشد. زندگي از چرخههايي شروع شده كه آغاز و پايان دارند. اين چرخه جديد بسيار شبيه به چرخهاي است كه با يوونتوس گذراندم و اميدوارم كه به همان ترتيب هم پيش برود. وقتي شــما هفت ســال عضوي از يك گروه باشــيد، چيزي در قلب همتيميهاي سابقتان به جا ميگذاريد كه اميدوارم چيزي كه من به جا گذاشتهام زيبا باشد. من هفت سال پرتالش را با يوونتوس گذراندم و بسيار براي يووه تالش كــردم و آنها هم براي من همين كار را كردند. در بخش پاياني فصل پيش، اين رابطه از هر دو طرف كمي خراب شد و به همين دليل تصميم گرفتيم مسيرمان را جدا كنيم. من بهاندازهاي خوشاقبال بودم كه اين پيشــنهاد را از ميالن داشــته باشــم. از حاال من فقط به ميالن فكر ميكنم. از هواداران قديميام و تيمي كه عضو آن بودم تشكر ميكنم.»

6 اسكودتوي متوالي براي يك تيم كافي است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.