سپاهان، آخرین گزینه علي کریمي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - بهناز میر مطهریان ‪Behnaz Mirmotahharian‬

در‌حال‌حاضر‌با‌اینكه‌4‌سال‌از‌قرارداد‌علي‌كریمي‌با‌دیناموزاگرب‌باقي‌مانده‌اما‌با‌توجه‌به‌شروع‌لیگ‌روسیه،‌او‌نمي‌تواند‌براي‌این‌تیم‌ بازي‌كند.‌پیشنهادهایي‌از‌تی ‌مهایي‌چون‌لكوموتیو‌و‌تی ‌مهایي‌از‌لیگ‌كره،‌باعث‌شدند‌تا‌كریمي‌این‌فصل‌قید‌بازي‌در‌دینامو‌را‌بزند‌و‌ به‌فكر‌بازي‌در‌لیگ‌هاي‌دیگر‌بیفتد.‌او‌حاال‌شانس‌خود‌را‌براي‌بازي‌در‌لیگ‌اروپا‌امتحان‌مي‌كند‌چرا‌كه‌در‌سال‌جام‌جهاني،‌این‌شاید‌ عاقالنه‌ترین‌كار‌باشد‌كه‌بازیكنان‌براي‌همراهي‌تیم‌ملي،‌لژیونر‌بودن‌را‌به‌بازي‌در‌لیگ‌داخلي‌ترجیح‌دهند.‌همه‌اینها‌دست‌به‌دست‌ هم‌داده‌كه‌برخالف‌تمایلي‌كه‌كرانچار‌به‌بازگشت‌علي‌كریمي‌به‌سپاهان‌دارد‌اما‌خیل ‌يها‌حضور‌او‌در‌این‌تیم‌را‌منتفي‌شده‌بدانند.‌

بعد از اينكه به نظر ميرســيد به طور قطعي بازگشــت اين بازيكن به ســپاهان منتفي شده، بار ديگر زمزمههايي به گوش ميرسد كه از احتمال بازگشت اين بازيكن ميگويــد. البتــه هنوز هــم خيليها علي كريمي را براي فصل آينده لژيونر ميدانند اما در عين حال مســائلي مطرح ميشــود كــه همچنان راه بازگشــت اين هافبك به اصفهان را باز ميگذارد.

همانطــور كه در روزهــا و هفتههاي گذشــته درباره علي كريمي گفته شــده، هافبك مليپوش فوتبــال ما كه نيمفصل دوم ســال گذشته در تيم لكوموتيو زاگرب تــوپ زد، 4 ســال از قــراردادش بــا تيم ديناموزاگــرب باقــي مانده اســت. از اين رو كريمــي كه مدتي براي ســپري كردن تعطيــات در تهران حضور داشــت، راهي كرواسي شد تا وضعيتش براي فصل آينده روشن شود.

كريمي كه با پيشنهاد سفت و سخت ســپاهان و چنــد تيم اروپايــي از فناند، كرواسي و ليگ يك اســپانيا مواجه است، بــراي گرفتن هــر تصميمي بايــد ابتدا با مســووالن ديناموزاگرب به توافق برســد. اولويت كريمي حضور در اروپا اســت اما او عاقه مند است در كشور ديگري فوتبالش را ادامه دهد.

بــا ايــن تفاســير و بــا توجــه بــه پيشــنهادهايي كــه او از ليگهــاي ديگر همچون كره دريافت كرده است، كريمي به شانس خود براي بازي كردن در ليگهايي جز كرواســي و بخصوص ليگهاي اروپايي فكر ميكنــد. با توجــه به اينكــه نقل و انتقاالت اروپا هم اكنون در جريان اســت، او تصميم دارد پيشــنهادهايي كه از اروپا ميرسد را به دقت بررسي كند و براي فصل آينــدهاش بهترين تصميم را بگيرد تا نه به فوتبالش لطمهاي وارد شود و نه جايگاهش در تيم ملي فوتبال.

تا اينجاي كار همه شــواهد به منتفي شــدن بازگشــت علي كريمي به سپاهان گواهــي ميدهند اما از ســوي ديگر، علي كريمي بايــد اين احتمــال را هم در نظر بگيرد كه شــايد هيچ يك از پيشنهادهايي كه در ادامه دريافت ميكند، آنقدر درخور توجه نباشــند كه او بتواند براي اين فصل حساس فوتبالي روي آنها حساب كند.

اينجاســت كه گزينه آخري كه پيش روي او قرار ميگيرد، بازگشــت به اصفهان خواهد بود. بازگشت به تيمي كه با آغوش بــاز او را ميپذيــرد و هميــن حــاال هم مسووالن اين باشگاه تاشهاي بي وقفهاي براي راضي كردن او به بازگشت به اصفهان انجام ميدهند.

در واقع كريمي پلهاي پشت سرش را خــراب نكرده و با وجود همه تمايلي كه به بازي در ليگهاي اروپايي دارد اما قطعا به هرقيمتي حاضر نيســت در ليگهاي ديگر بماند. بخصوص كه او بايد شــانس فوتبال بازي كردن و حفظ كيفيت بازياش را هم در نظر گرفته و با رعايت همه اين شــرايط درباره تيــم آيندهاش تصميــم بگيرد. به همين خاطر بازگشت او به سپاهان هرچند كمرنگ اســت اما به طــور قطعي منتفي نيست.

از ســوي ديگر البته نبايد تاشهاي باشــگاه ســپاهان را هم ناديــده بگيريم. سپاهان به خاطر حساسيت فصل منتهي به جام جهاني، احسان حاجیصفي را از دست داده و به همين دليل با پاســخ منفي علي كريمي براي بازگشت مواجه شده است.

با همــه اينها امــا زالتكــو كرانچار عاقهمند اســت كه بار ديگر علي كريمي را در اختيار داشــته باشد. به خاطر همين عاقه و تمايل كرانچار هم هست كه باشگاه ســپاهان تا پيش از آنكــه اين بازيكن تيم آينــدهاش را انتخاب نكــرده، او را زير نظر دارد و تاشهــاي خود را بــراي متقاعد كردن او براي بازگشــت به اين تيم متوقف نميكند.

اين تداوم سپاهانيها در كنار شرايط خوبــي كه اين تيم از نظــر حرفهاي دارد، ميتواند هر بازيكني را به ماندن در اين تيم راضــي كند اما بايد ديد آيا تقدير هم براي بازگشت كريمي يار سپاهانيها خواهد بود يا نه؟

زالتكو‌كرانچار‌عالق ‌همند‌است‌كه‌بار‌ دیگر‌علي‌كریمي‌را‌در‌اختیار‌داشته‌ باشد.‌به‌خاطر‌همین‌عالقه‌و‌تمایل‌ كرانچار‌هم‌هست‌كه‌باشگاه‌سپاهان‌ تا‌پیش‌از‌آنكه‌این‌بازیكن‌تیم‌ آینده‌اش‌را‌انتخاب‌نكرده،‌او‌را‌زیر‌ نظر‌دارد‌و‌تالش‌هاي‌خود‌را‌براي‌ متقاعد‌كردن‌او‌براي‌بازگشت‌به‌این‌ تیم‌متوقف‌نمي‌كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.