با قصور پزشكان سپاهان ۲ ماه عقب افتادم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهــدي امينــي دروازهبــان ســپاهان مدعي است كه تشخيص ندادن مصدوميتش باعث شــده تا زمان زيادي را از دست بدهد.

او ميگويــد: «در بازي با نفت تهــران در ليــگ برتر مچ دســتم آســيب ديــد و بعــد از آن چند روزي درد داشــتم امــا پزشــكان وقت ســپاهان اشــتباه تشخيص داده و اعــام كردنــد چيز خاصي نيســت! مچم شكستگي داشت كه عكــس هم چيزی نشــان نميداد. بعد از آن 6 بــازي با درد بودم. هر زمان هم كه دردم بيشــتر ميشد پزشــكان اعام ميكردند فشار به دســتت آمده و من هــم با خيال اينكه دســتم موردي نــدارد، بازي ميكردم اما دقيقا همان مصدوميت عليرضا بيرانوند برايم پيش آمده و مچ من هم از همان ناحيه شكسته بود. بعد از هفتــه پاياني ليگ درد دستم شــديد شــد و بعد از اينكه عكس گرفتم تازه پزشــكان متوجه شكستگي شــدند. همان زمان هم قصد داشــتم طوري عمل كنم كه خيلي مچ دســتم باز نشده و نهايتا با يك پيچ، شكســتگي ترميم شود اما استخوانم سياه و بيمار شده بود و درمان اوليه در عمل جراحي اول جواب نداد و مجبور شــدم دوباره و ايــن بار به صورت اساســي مچم را جراحي كنــم. در همان زمان با رحمتي و بيرانوند تماس داشــتم و از آنها مشــورت گرفتم. در نهايت يك پزشــك خوب بــه من معرفي كردند تا در تهران دســتم را عمل كنــم و فقط از ايــن ناراحتم كه با يك تشخيص غلط، روند درمانم 2 ماه عقب افتــاد. در آن زمان كادر پزشــكي وقــت ســپاهان كوتاهي كردنــد و اگــر زودتر به درســتي متوجه آســيبديدگيام ميشدند، من هم مثل بيرانوند نهايتا 4 هفته از مياديــن دور ميمانــدم ولي در نهايت كارم به عمل كشيده شد.»

او بــر اين باور اســت كه اگر مصدوم نميشــد امــروز در اردوي تيم اميد بــود. «به تيم اميد دعوت شــده بودم و حتي پزشــكان اين تيم پيگيــر كارهايم بودنــد. اتفاقا تنها گلري بودم كه ســابقه بازي در ليگ برتر را داشتم. حتي پاسپورت و مداركــم را گرفتــه بودند و برايم بليت قرقيزستان هم تهيه شده بود اما قســمت نشــد كه با اين تيم به رقابتهاي انتخابي بروم. انشــاءا... در مرحلــه بعدي بتوانم تيم اميد را كمك كنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.