قلعهنويي: بازي با سپاهان، 30 درصد توانايي ذوب بود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بدون توجه به برد ذوبآهن در شــهرآورد دوســتانه اصفهان، امير قلعهنويي به تأثيري كه اين بازي ميتواند بر آمادگي اين تيم براي حضور در رقابتهاي ليگ داشته باشد، اشاره ميكند. سرمربي ذوبآهن معتقد اســت: «بازي با سپاهان پيش درآمدي بر بازيهاي ليگ بود و ميدانيم پنجشــنبه بايد در مقابل تيم اكبر ميثاقيان قرار بگيريم كه بازي مقابل تيمهاي او هميشه سخت است.»

او اين شهرآورد دوستانه را اينطور توصيف ميكند: «بازي خوبي بود و دو تيم ســعي كردند تمرينات خود را در اين بازي به ظهور برســانند. باالخره تيمها تازه از شــرايط بدنسازي و تمرينات صرف تاكتيكي خارج شدهاند و هنوز تا تبديل شــدن به تيمي كه در ذهن مربيان و هواداران اســت كمي فاصله دارند. البته اميدواريم تا روز پنج شنبه آمادگي بدني بازيكنان ذوبآهــن به مرز آمادگي مطلوب نزديكتر شــود و بتوانيم در مشهد يك بازي خوب را به نمايش بگذاريم.»

قلعهنويي البته معتقد اســت خستگي بازيكنــان ذوبآهن بر كيفيت بازي شــان تأثير داشته است. او در اين رابطه ميگويد: «بــا توجه به خســتگي بازيكنان ذوبآهن اكثر دقايق بــازي در اختيار ســپاهان بود امــا بازيكنان ما اجازه گلزنــي به مهاجمان ســپاهان را نداده كــه اين مــورد يكي از حســنهاي تيم ما محســوب ميشــود. از طرفي در زمان مناســب از فرصتها اســتفاده كرديم و توانستيم با يك برد وارد بازيهاي ليگ شويم.» سرمربي ذوبآهن به اردوي اين تيم در كشور تركيه اشــاره ميكند: «ديدار با سپاهان 0۳ درصد از توانايي تيم ما بود اما در اردوی كشــور تركيه به اهداف خود نزديك شــديم. اردوي بســيار خوبي بود و بايد از همه عواملي كه باعث شدند اين اردوي خوب برگزار شــود تشــكر كنم.» قلعهنويي درباره ديدار هفته اول ذوبآهن با ســياه جامگان توضيح ميدهد: «سياه جامگان يك تيم قدرتي است كه بازي بستهاي را دنبال ميكند. از آنها شناخت كافي نداريم اما اميدواريم در بــازي اول بر روي قدرت تاكتيكي خود حســاب ويــژهاي باز كنيم. فراموش نكنيد كه بازي مقابل شــاگردان اكبر ميثاقيان هميشــه سخت است و براي مصاف با تيمهاي او بايد خيلي قوي كار كرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.